Sikre grunddata er fundamentet for det digitale samfund

Data og digitalisering hænger uløseligt s­ammen. Og i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er man meget optaget af at hjælpe både­ offentlige myndigheder og private virksomheder med at skabe digitale ­borger- eller kundevendte løsninger på et f­undament af data med høj sikkerhed og af høj kvalitet. Lige nu er en af de ­største opgaver at sikre gode data på klima­området.

Når stormene raser og vandstanden stiger, er det data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som gør det muligt at forudsige, hvor og hvor meget vandet stiger. På samme måde når SKAT skal lave nye ejendomsvurderinger, når enentreprenør vil undgå at grave ledninger i stykker, og når Statens Serum Institut skal se, i hvilke kommuner corona hærger mest.

“At have mange og gode data ved hånden giver os mulighed for bedre og lettere at kunne nå vores mål i både det offentlige og det private Danmark. Vores data om alt fra bebyggelser til geografi og infrastruktur hjælper os med at forstå, hvordan­ vores samfund udvikler sig, og hvordan vi kan indrette os bedsttil gavn for borgere og virksomheder. Og hele tiden med det for øje, at vi bidrager til værdiskabelsen i andres forvaltning og forretning,” fortæller Morten Hvidberg, vicedirektør i SDFE.

Denne for mange lidt ukendte styrelse har sine rødder i Kort og Matrikelstyrelsen. Dengang tog medarbejdere i gummi­støvler ud i landet og målte op med håndholdt udstyr, når landet skulle kortlægges. I dag baserer arbejdet sig på data indsamlet vedhjælp af avancerede satellitfotos, flyfotos og ­laserscanninger. Og alle data ligger frit tilgængeligt for enhver i to distributionskanaler kaldet Datafordeleren og Dataforsyningen.

”Som styrelsens nuværende navn afspejler, er vi gået fra en snæver kortlægningsopgave til en bredere, foruden at vi har fået nye opgaver med at forsyne samfundet med data. Udviklingen på området går stærkt, og data er i dag for snart sagt alle blevet et afgørende element i at skabe strategiske beslutningsgrundlag, lige som de er basis for hele den offentlige digitalisering, og for at virksomheder af alle slags kan skabe smarte kundevendte eller borgernære løsninger,” siger Morten Hvidberg, der understreger, at styrelsen typisk ikke er den, der leverer løsningerne, men fundamentet for dem.

Med den grønne omstilling i fokus

Foruden at bidrage til den offentlige digitalisering er tidens anden store indsats hos SDFE etableringen af klimadata til brug for hele den grønne omstilling. Styrelsen understøtter således Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at nå regeringens mål om 70 procents reduktion af drivhusgasser i Danmark i 2030 og bidrager som dataproducent og grund­datamyndighed med lettilgængelige, kombinerbare data og­ datakompetencer, sådan at beslutninger om den grønne omstilling kan træffes på det rette grundlag, og der kan udvikles gode digitale løsninger.

“I fremtiden vil Danmark opleve hyppigere og voldsommere oversvømmelser fra stormflod, skybrud, stigende havvands­niveau samt stigende grundvand. For at minimere omkost­ningerne ved klimaforandringerne er det nu nødvendigt at investere i klimatilpasningsprojekter. Og her bidrager solid viden og et godt datagrundlag om vandets bevægelser til, at der kan etableres effektive og langtidsholdbare prognose- og varslings­systemer,” fortæller Morten Hvidberg som eksempel på en af styrelsens opgaver på klimaområdet.

Et andet eksempel er på forsyningsområdet, hvor ­styrelsen hjælper med at skabe de rette standarder for data om fx el, vand, varme, gas og energiforbrug, så de kan udstilles og sammenstilles med andre data.

“På dette område er der mange aktører, hvorfor vi søger at gå ind og hjælpe med noget data-governance og prøver at få aktørerne til at ensarte data mere, så det bliver nemmere at bruge data og få det hele til at hænge sammen,” fortæller vice­direktøren.

Pointer fra artiklen

  • Grunddata skaber en moderne offentlig sektor
  • Klimadata er er en vigtig opgave for SDFE lige nu
  • Standardisering og kvalitetssikring af data i fokus

Vores data om alt fra bebyggelser til geografi og infrastruktur hjælper os med at forstå, hvordan vores samfund udvikler sig, og hvordan vi kan indrette os bedst til gavn for borgere og virksomheder

Morten Hvidberg, vicedirektør, SDFE

OM MORTEN HVIDBERG

Morten Hvidberg er født i 1971 og har en kandidatgrad i Geografi fra Københavns Universitet og afslutter Master of Public Governance i år

Siden 2020 vicedirektør for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

Fra 2017 til 2020 kontorchef hos SDFE

I perioden 2016 til 2017 chefkonsulent hos Dansk Energi

Fra 2014 til 2016 kontorchef hos Geodatastyrelsen, EnergiForsynings- og Klimaministeriet

Fra 2009 til 2014 kontorchef hos Erhvervsministeriet

OM SDFE

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Styrelsen har ca. 270 medarbejdere, der spænder fra geografer, ingeniører, it- og data-arkitekter, it-udviklere og landinspektører til jurister, økonomer og kartografer

Det seneste år har 43 statslige organisationer, 97 ­kommuner og 1415 virksomheder anvendt data fra SDFE

Datafordeleren distribuerer en række offentlige ­myndigheders data, har det seneste år haft 14,03 ­milliarder hit. Dataforsyningen distribuerer data og giver overblik over alle SDFE’s geografiske data

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering skifter pr. 7. juni 2022 navn til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Grunddata skal være ens og hænge sammen

Og netop dette med at få data til at hænge sammen på tværs og få systemer til at kunne snakke sammen er en af de store udfordringer i digitaliseringen af det offentlige.

Hertil bidrager SDFE i kraft af, at styrelsen har det koordinerende ansvar for grunddata, der er en række offentlige data om fx virksomheder, personer, ejendomme, adresser og geografi, der hver for sig ligger i registre hos en række myndigheder inklusive SDFE selv.

“I løbet af en tiårig programindsats har vi fået løftet kvaliteten af alle disse data markant og fået skabt en grunddata-model, der indebærer, at alle data lever op til de samme regler og udstilles på samme måde. Så i stedet for at du skal ud i hvert af registrene og hente data og selv stykke dem sammen, har vi i fællesskab og på tværs af den offentlige sektor sat det hele sammen, så du kun behøver gå ét sted hen for at finde dem,” fortæller Morten Hvidberg og tilføjer:

“Det har været et stort arbejde og noget af en opgave at få alle 7-8 statslige myndigheder og den kommunale sektor til at være enige om, i hvilken retning vi skulle, og hvordan vi gør det. Men jeg synes, vi er lykkedes godt med det, samtidig med at vi med en ny strategi har fokus på fortsat videreudvikling af området.”.

Når det er sagt, er vicedirektøren godt klar over, at gevinsten ved grunddata-projektet ikke nødvendigvis er særligt synlig for offentligheden. Men han understreger også, at man ikke skal undervurdere, hvor meget det bidrager til at effektivisere ­arbejdsgange og processer og øge kvaliteten af data hos de deltagende myndigheder og virksomheder.

“Jeg oplever, at vi på grunddata-området stadig er ved at høste gevinsterne – på to måder. Dels fordi brugen af grunddata bliver stadig mere integreret i forretningen og i ­opgaveløsningen, dels fordi vores samarbejdspartnere er blevet flere – både myndigheder og private virksomheder. På den måde tror jeg, at vi både får stadig flere brugere, og at dem, der bruger grunddata, kommer til at gøre det dybere og mere. Fremover vil der derfor blive meget mere at hente her i forhold til effektivisering og frigørelse af ressourcer til andre opgaver i både det offentlige og det private. Fordi fundamentet er i orden, kommer vi til at se løsninger, der er gode og hurtige, og som vi ikke har kunnet lave før – og måske heller ikke havde fantasi til at lave,” siger han og peger på, at det snart kun er kreativiteten, der sætter grænser for, ­hvilke smarte databaserede løsninger, der vil se dagens lys. For eksempel havde han ikke set det komme, at både vindues­pudsere og rottefængere ville blive flittige brugere af SDFE’s skråfotos, der viser alle bygninger i Danmark fra alle vinkler.

Dataetik og sikkerhed fylder meget

Andres kreativitet i brugen af data har samtidig gjort, at SDFE også i stigende grad har erkendt, at styrelsen langt fra selv har det fulde kendskab til, hvad data bruges, og kan bruges, til. Derfor står det, ifølge Morten Hvidberg, også klart for alle her i dag, at den vigtigste opgave overhovedet er at sikre, at data er i ­orden og at stille dem frit til rådighed på en tilgængelig måde. Og her spiller kvalitet og sikkerhed en stor rolle.

“Vi indførte en ny strategi for et par år siden, hvor dataetik er et indsatsområde. Vi skal jo være – og er – enormt optaget af it-sikkerhed og GDPR osv., men vi synes samtidig, at vi har en forpligtelse til at tænke et skridt eller to videre og se på, om vi kan være med til at sætte en retning på også dataetik, så borgerne kan have tillid til vores data og til de beslutninger, der ­bliver t­ruffet på baggrund af data,” påpeger han.

I forhold til kvaliteten arbejder SDFE løbende med at ­kvalitetssikre egne data, samtidig med at man hele tiden er i dialog med anvenderne, så deres forslag til forbedringer bliver indarbejdet:

“Datakvaliteten er en del af vores legitimitet og vores overlevelse. Derfor er det utrolig vigtigt, at data er i orden og er ­transparente, hvorfor vi er meget tydelige omkring, hvad man kan forvente af de data, vi ligger inde med. Og det er noget, vi hele tiden arbejder med.”

Og for at få endnu flere til at skabe værdi ved hjælp af data – ikke mindst private virksomheder – har SDFE bl.a. på grunddataområdet rakt bredere ud til erhvervslivet. For ambitionen er om føje år at blive en endnu mere central spiller, når det gælder dataindsamling og -distribution.

“Forudsætningen for at virksomhederne kan bruge os, er, at de kender os og ved, hvad vi kan. Så vi agter at gøre mere for at udbrede kendskabet til os. Vi vil gerne tilbyde os som sparringspartner for virksomheder, der vil bygge løsninger baseret på vores data. Og vi vil også gerne gøre endnu mere ud af at sætte virksomhederne i kontakt med hinanden, for at de på den måde kan blive inspireret til deres brug af data,” siger Morten Hvidberg.

Og om fremtiden i øvrigt er han overbevist om to ting. SDFE vil i takt med udviklingen af data få stadig flere opgaver og ­bevæge sig ind på nye områder. Og det ved hjælp af endnu mere avancerede metoder såsom kunstig intelligens, machine learning og andre teknologiske landvindinger.

Datakvaliteten er en del af vores legitimitet og vores overlevelse. Derfor er det utrolig vigtigt, at data er i orden og er transparente, hvorfor vi er meget tydelige omkring, hvad man kan forvente af de data, vi ligger inde med. Og det er noget, vi hele tiden arbejder med

Morten Hvidberg, vicedirektør, SDFE

Kontakt

Esben Toft
Partner, PwC
Tlf: +45 4072 5767
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube