Bæredygtighed vægtes højt hos optimistiske ejerledere

Ejerledere i Danmark er tilbage på vækstsporet og har en styrket tro på, at væksten fortsætter de kommende år. Det viser Ejerlederanalysen 2021 fra PwC, hvoraf det også fremgår, at vækst og ansvarlig hed går hånd i hånd. Ni ud af ti ejerledere arbejder således aktivt med bæredygtighedsagendaen, herunder med et særligt fokus på klima og social ansvarlighed. Ejerlederanalysen peger dog samtidig på et uudnyttet potentiale i at kommunikere om dette arbejde til omverdenen og dokumentere resultaterne i tal.

Danske ejerledere formår i høj grad at kombinere vækst med høj ansvarlighed over for miljø og mennesker, og med et klart fokus på klimainitiativer. Det er konklusionen på Ejerlederanalysen 2021 fra PwC, der er baseret på interviews med 150 nominerede til Årets Ejerleder 2021. Konklusionerne understøttes af interviews med en række fremtrædende ejerledere og eksperter til dette nummer af CXO Magasinet.

Ejerlederanalysen 2021 fra PwC viser, at et stigende antal ejerledere har opnået en høj samlet vækst i løbet af de seneste tre år. Hele 38 procent kan således berette om en samlet vækst på over 50 procent for den treårige periode. Til sammenligning svarede 25 procent det samme i 2020. Næsten hver femte (18 procent) har mere end fordoblet omsætningen de seneste tre år. Når man ser på ejerledernes forventninger til fremtiden, ser vi samme trend, og svarene viser, at øget vækst styrker optimismen. Næsten syv ud af ti (69 procent) ejerledere tror på en øget vækst over 25 procent de næste tre år. Sidste år var det godt fire ud af ti (43 procent).

“Ejerlederanalysen bekræfter, at mange ejerledere generelt har klaret sig godt under COVID-19-pandemien, og en høj andel ser lyst på vækstmulighederne i de kommende år. Det er glædeligt at se, at ejerlederne er tilbage på vækstsporet, og at de ser særdeles positivt på fremtiden,” siger Ulrik Ræbild, middle market markedsleder i PwC og ansvarlig for Årets Ejerleder.

Bestseller angriber den nye dagsorden på alle de fronter, vi kan. Vi er en del af en industri, der måske ikke helt har forstået, hvad vores reelle aftryk har været. Vi ser samtidig en verden, der først de seneste år har indset, at mange af de ting, vi gør, skal ændres

Anders Holch Povlsen, ejerleder, Bestseller

Ejerlederne har stort fokus på bæredygtighed

Når man retter fokus mod arbejdet med bæredygtighed, viser Ejerlederanalysen 2021 fra PwC, at hele ni ud af ti ejerledede virksomheder har indarbejdet bæredygtighed i deres forret ningsaktiviteter. Ca. hver tredje arbejder med alle dele af ESG (miljø­mæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold), mens det især er miljø og klima, der har høj prioritet. Når ejerlederne svarer på, hvordan de arbejder med bæredygtighed, peger 86 pro cent således på miljøforhold, 65 procent nævner, at de arbejder med sociale forhold, mens 38 procent arbejder med ledelses mæssige forhold.

“Det er meget positivt, men ikke overraskende, at ejerledere arbejder med bæredygtighed. Ejerledere er engagerede i det samfund, de er en del af, fordi deres virksomhed er deres liv – deres livsværk og familiens indtægtsgrundlag. Ejerskabet giver typisk en længere horisont og en stærk tilknytning til virksomhedens medarbejdere, samarbejdspartnere og lokalmiljøet. Som ejerleder sidder man med en stor beslutningskraft, også i forhold til bæredygtighedsagendaen, og derfor spiller ejerledede virksomheder en meget vigtig rolle i omstillingen til en mere bæredygtig fremtid,” siger Susanne Stormer, partner og leder af ESG og bæredygtighedsydelser hos PwC.

Mange ejerledede initiativer

Analysen viser desuden, at de ejerledere, der arbejder med bæredygtighed, har arbejdet målrettet hermed i flere år. Således har 80 procent arbejdet struktureret med bæredygtighed i mere end tre år, mens næsten hver fjerde (23 procent) har arbejdet med bæredygtighed i mere end ti år.

En af de ejerledede virksomheder, der har arbejdet med ansvarlighed og bæredygtighed i mange år er tøjkoncernen Bestseller, der har forpligtet sig til at forbedre sig på ansvarlighedsområdet, indtil man er “climate positive, fair for all and circular by design,” som det hedder i strategien.

I 2018 lancerede man en ny strategi for bæredygtighed under navnet ‘Fashion FWD’ og et nyt investeringsselskab, Invest FWD, der skyder penge i bæredygtige selskaber og projekter, herunder udvikling af mere bæredygtige tekstiler. Derudover har man i 2021 også etableret Holch Povlsen Foundation, der skal fremme bæredygtig udvikling med fokus på FN’s Verdensmål internationalt.

“Bestseller angriber den nye dagsorden på alle de fronter, vi kan. Vi er en del af en industri, som måske ikke helt har forstået, hvad vores reelle aftryk har været. Vi ser samtidig en verden, der først de seneste år har indset, at mange af de ting, vi gør skal ændres. At fossile brændstoffer eksempelvis ikke er løsningen på alt. I Bestseller bruger vi også mange råvarer, der stammer fra fossile brændstoffer. Det er vi i fuld gang med at ændre på. Vi investerer, og vi forsøger at skabe nye måder at gøre nogle ting på,” siger ejerleder og adm. direktør Anders Holch Povlsen, Bestseller.

OM EJERLEDERANALYSEN 2021

Analysen af de dygtigste ejerledere i Danmark er afsæt for konkurrencen om at blive Årets Ejerleder 2021. PwC analyserer mere end 10.000 ejerledede virksomheder ud fra offentlige regnskabstal. Af disse er 150 ejerledere udvalgt som nominerede, som PwC’s og Nykredits eksperter interviewer personligt, hvorefter der udarbejdes en kvalitativ analyse

Flere kan med fordel rapportere om bæredygtighed

Et af de områder, hvor ejerlederne kan forbedre sig, er på dokumentation og rapportering. Over halvdelen af ejerlederne (56 procent) rapporterer ikke på miljømæssig bæredygtighed, ligesom 45 procent ikke har sat mål om reduktion af klimamæssige påvirkninger.

“Vi ser et potentiale i at strukturere arbejdet med bæredygtighed. Hvis du arbejder med bæredygtighed uden mål, så ved du heller ikke, hvor du kommer fra, og hvor du er på vej hen. Til gengæld hjælper målene med at flytte virksomheden i den rigtige retning, fordi man kan sætte nogle konkrete handlinger i værk. Et mere struktureret arbejde kan samtidig skabe et bedre overblik og hjælpe med at se, hvor indsatsen giver bedst mening,” siger Susanne Stormer.

Hun opfordrer ejerlederne til at benytte sig af nogle af de mange certifi ceringer og værktøjer, der fi ndes. FN’s Verdensmål er en nyttig ramme, og der er fl ere initiativer, der er tænkt som hjælp til at omsætte de globale mål til lokal handling. Der er også god inspiration at hente hos B Corporation, der benytter et globalt certifi ceringsværktøj (B Corp) til at måle virksomheder på deres resultater i forhold til miljø, mennesker og samfund.

Vigtigt med certificeringer

Virksomheden Coffee Collective benytter sig af B Corp. Ejerleder Peter Nørgaard Dupont lægger vægt på at producere kaffen og drive virksomheden bæredygtigt. Fx er der opstillet mål om at være CO2-neutral i 2022, og blandt værktøjerne til at nå det er en årlig bæredygtighedsrapport og B Corp-certificering.

”Det er vigtigt for os, at vores kaffebønner bliver produceret socialt og miljømæssigt forsvarligt hos leverandørerne. Vi vil dog ikke presse små kaffekollektiver og andre samarbejdspartnere til fx økologisk produktion eller bestemte certifi ceringer, men skubber gerne på – bl.a. ved at fortælle om højere priser for økologiske bønner. Næsten halvdelen af leverandørerne dyrker i dag økologiske kaffebønner, og fl ere har bæredygtighedscer tifi kater. Eksempelvis har vores største leverandør – en brasiliansk kaffefarm – B Corp-certifi kat,” siger Peter Nørgaard Dupont, Coffee Collective.

Struktur på ansvarlighed med verdensmål

Plantorama benytter sig af FN’s Verdensmål og har forpligtet sig på seks af dem. Det gælder verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel, 5: Ligestilling mellem kønnene, 7: Bæredygtig energi, 12: Ansvarlig produktion og forbrug, 14: Liv i havet og 15: Liv på land.

Forpligtelserne kommer bl.a. til udtryk ved, at Plantorama investerer store millionbeløb i solcelleanlæg på sine 13 havecentre rundt omkring i Danmark, og i anlæg, der sikrer opsamling af regnvand samt genbrug af overskydende vand fra planter og træer. Derudover arbejdes der aktivt på at sikre diversitet i medarbejder- og ledelsessammensætning.

“Vi er meget bevidste om, hvordan vi kan være med til at gøre en forskel for klimaet, og derfor investerer vi store midler på området. I forhold til medarbejdersammensætning er det på samme måde naturligt for os at øge diversiteten, fordi det også er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø og bedre kundeservice,” siger Peter Vang Christensen.

Mere fokus på bæredygtige investeringer

Det bliver stadigt vigtigere at kunne rapportere om det ansvar, man tager som virksomhed. Her er miljø, klima, sociale forhold og rettigheder samt god selskabsledelse blevet nøgleord og forhold, som er nødvendige for virksomheder at tage stilling til. Sådan lyder det fra Susanne Stormer, PwC, og hun bakkes op af Michael Zöllner, adm. direktør i Danmarks Grønne Investeringsfond, der er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at være med til at accelerere den grønne omstilling i samfundet gennem lån til danske virksomheder og projekter.

“Vores formål er at få grøn omstilling til at møde god forretning, og vi ser heldigvis, at mange danske virksomheder arbejder med samme formel. Og det vil kun blive mere nødvendigt fremadrettet. Som lånefond kan vi se, at der bl.a. med EU’s taksonomiforordning i stigende grad vil komme fokus på den ikkefi nansielle værdiskabelse i virksomhederne,” siger Michael Zöllner, der opfordrer virksomhederne til at se på den impact, man selv gør, men også, at man fokuserer på hele værdikæden og indgår i dialog med leverandører og samarbejdspartnere om en handlingsplan for øget bæredygtighed.

Kontakt

Ulrik Ræbild
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3288
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube