Ørsted vil blive ved med at vise vejen i den grønne omstilling

Konkurrenter bider den grønne frontløber Ørsted i haserne, men CEO Mads Nipper er ikke nervøs. Energiselskabets marked er i voldsom vækst med nye teknologier, der har potentiale til at sætte turbo på den grønne omstilling. Og vi kommer til at se Ørsted fortsætte i rollen som pionér, lyder det fra Mads Nipper.

Mange virksomheder har omfavnet den grønne om­stilling, men få har gjort det i sådan en grad som Ørsted. Energiselskabet har ikke bare været en drivkraft inden for udbygningen af vindenergi; det har også været et forbillede, når det handler om bæredygtige visioner.

Verden har dog ændret sig på få år. Et utal af virksomheder har taget bæredygtighedsagendaen til sig, og det gør, at Ørsted langtfra er alene på sit marked. Det er tydeligt, hvis man ser på, hvem der i dag byder på at anlægge og drive havvindmølle­parker. Her har de store olieselskaber meldt deres ankomst.

Det kunne lyde som en forretningsmæssigt beklemt situation, men sådan ser Ørsteds CEO, Mads Nipper, ikke på det. Han erkender, at konkurrencen er skærpet, men han ser det som en naturlig udvikling.

For at forklare Ørsteds position peger han på energiselska­bets overordnede langsigtede strategi.

”Vores virksomhed eksisterer i princippet kun med ét over­ordnet formål. Det er en vision om en verden, der kører helt på grøn energi. Visionen driver ikke bare vores adfærd. Den driver selve vores forretning. Vi vil være en katalysator for, at hele verden sætter tempoet op inden for grøn omstilling,” siger han.

I den vision er konkurrence ikke uvelkommen. Den er nær­mere en forudsætning.

”Ørsted kommer ikke til at decarbonisere verden alene. Det er jo mange terawatt energi, vi taler om globalt. Men kan vi gøre vores arbejde så godt, at andre aktører også ser potentialet i grøn energiproduktion, giver det os muligheden for at multi­plicere vores indsats mange gange. Det er forretningsrationalet. Det er årsagen til, at vi er her,” siger Mads Nipper.

Pointer fra artiklen

  • Ørsted vil være en katalysator for den globale omstilling til bæredygtig energi
  • Olieselskabernes interesse for havvind har sat turbo på konkurrencen
  • Grøn strømproduktion skaber nye forretningsmuligheder inden for lagring og teknologi

Vi vil være en katalysator for, at hele verden sætter tempoet op inden for grøn omstilling

Mads Nipper, CEO, Ørsted

Markedet for havvind ventes af visse eksperter at blive seksdoblet over det næste årti. Det er et ekstremt lukrativt marked i forhold til markedsvækst, men det er også noget, der stiller krav til os

Mads Nipper, CEO, Ørsted

OM MADS NIPPER

Mads Nipper er født i 1966 og uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus

Blev i 1991 ansat hos legetøjsproducenten Lego, hvor han gradvist arbejdede sig op

Fra 2011 til 2014 arbejdede han som direktør med ansvar for marketing i Lego

Fra 2014 til 2019 var han adm. direktør hos Grundfos

Fra årsskiftet 2020­21 har han været CEO for Ørsted

Konkurrencen er som sat på steroider

Ørsted er et børsnoteret aktieselskab, som den danske stat stadig har aktiemajoriteten i. Det var tidligere kendt under navnet DONG Energy – og oprindeligt som Dansk Olie og Naturgas, hvor det var en del af det danske olieeventyr i Nordsøen.

Virksomheden har dog ændret fokus over en årrække, og når det kommer til det danske vindenergi­eventyr, kan man ikke undervurdere betydningen af selskabets prioriteringer.

Ørsted har simpelthen været en drivkraft i udviklingen, der også har bevirket, at Danmark i dag eksporterer grøn strøm til nabolande.

Ørsted er kendt som en global markedsleder, når det kommer til grøn energi. Virksomheden har bevist, at havvindmølleparker kan være en god forretning, og det har vendt energi sektoren på hovedet. I dag er det et marked med mange aggressive aktører.

”Konkurrencen er benhård i dag. Et eksempel på det er en udbudsrunde i England i begyndelsen af året. De, der løb med tilladelsen til at bygge på havbunden, betalte ekstremt høje pri­ser. Det bliver interessant at se, hvordan de vil skabe værdi på det,” siger han og tilføjer:

”Hvis man ser på en kurve over, hvad det koster at sikre sig rettigheden til en havbund som indikator, så har denne været eksponentielt stigende over de seneste fem år. Det viser noget om intensiteten. Specielt olieselskabernes indtog på markedet har sat konkurrencen på steroider.”

Det kunne lyde som et forretningsmæssigt mareridt, men det er det ikke for Mads Nipper.

”Som direktør for et kommercielt selskab er det da noget bøvl, men hvis vi skal være tro mod vores vision, skal vi sige, at det er meget positivt. Det er jo supergodt for den grønne omstil­ling. Men det presser os til at være innovative. Vi skal sikre, at vi bliver ved med at være de dygtigste, så vi også er markedsleder om ti år,” siger han.

Lagring og teknologi bliver fokuspunkter

En af årsagerne til, at Mads Nipper ser med begejstring på frem­tiden i energisektoren, er en grundlæggende tendens, der har potentiale til at komme Ørsted til gode, selvom konkurrencen på et af virksomhedens kerneområder er hård.

”Markedet for havvind ventes af visse eksperter at blive seks­doblet over det næste årti. Det er et ekstremt lukrativt marked i forhold til markedsvækst, men det er også noget, der stiller krav til os. Blandt andet om at kunne blive ved med at være konkur­rencedygtig samt at kunne håndtere skaleringen og følge med væksten,” siger han.

Mads Nipper påpeger dog, at der er andre faktorer, man skal medtage i det store regnestykke. En af faktorerne er, at energi­sektoren ikke blot handler om selve strømproduktionen. Omstil­lingen til grøn energiproduktion skaber nye udfordringer – men også forretningspotentiale.

”Selvom vi elsker grøn energi og producerer mere og mere af den, er det nødvendigt at kunne lagre energien. Der går jo man­ge år, før man kan lave et elektrisk passagerfly eller container­skibe, der sejler på strøm. Man kan lagre energi på mange må­der. Batterier er én metode, brint lavet af grøn strøm er en anden. Her vil der ske en heftig udvikling de kommende år,” siger han.

Kravet til energilagring udgør således et markedspotentiale for Ørsted. Oven i det kommer innovation. Og et af områderne inden for energisektoren, som stadig har potentiale til at blive effektiviseret, er krydsfeltet mellem forbrugs­ og produktions­mønstre.

”Det er stadig et åbent spørgsmål, hvordan vi styrer det in­telligent. Det gør vi kun i begrænset omfang i dag, og vi er stadig et godt stykke fra et perfekt marked, hvor man kan optimere sin produktion i sin virksomhed eller opladningen af sin elbil i for­hold til strømproduktion. Her kommer digitaliseringen ind. Lag­ringsteknologi sammen med en massiv udbygning af vedvaren­de energi vil skabe behov for nye løsninger,” siger han.

Det farlige nulsumsspil

Mads Nipper påpeger samtidig, at der er potentiale for, at der snart rejser sig endnu en bæredygtighedsbølge, som rækker langt ud over de sektorer, man i dag forbinder med grøn energi. Han bruger som eksempel den rejse, Ørsted selv har været på.

Indadtil har Ørsted også foretaget et bæredygtighedsmæs­sigt kvantespring. Virksomheden arbejder med tre niveauer. Første niveau er virksomhedens interne emission – fx dens el­biler og energiforbrug. Andet niveau er selve forretningens emission – fx i form af køb og fordeling af grøn strøm fra et for­syningsselskab. Det tredje niveau er alt det omkringliggende – fx underleverandørers CO2­-aftryk.

Ørsteds mål er at blive helt CO2-­neutral på de første to niveauer i 2025. I 2040 skal også tredje niveau være CO2-­ neutralt. Sidstnævnte udgør i sig selv en helt ny verden af grøn­ne muligheder.

Mads Nipper bruger stålindustrien som eksempel. Ørsted køber årligt over én million tons rustfrit stål. Det betyder, at det danske energiselskab kan stille emissionskrav til sine leveran­dører – men det må ikke være urimelige krav, understreger han.

”Vi skal ikke bare komme og sige, at vi vil have grønne pro­dukter og ikke vil betale én krone mere for det. Det skal give me­ning for vores leverandører. Og hvis vi kan være med til at skabe et marked for grønt stål, handler det jo ikke bare om, at vi vælter en byrde over på dem. Vi giver dem en forretningsmulighed,” siger han og tilføjer:

”I processen skal vi hjælpe dem med at finde nye veje. Vi skal fortælle dem, hvad vi lægger vægt på, i hvilket tempo vores krav udvikler sig – og hvordan de dokumenterer deres indsats over for os.”

Samme rådgivende funktion mener Mads Nipper har stort potentiale, hvis man breder det ud til at inkludere de aktører – typisk stater – der udbyder kæmpeprojekter som eksempelvis havvindmølleparker. Her vil Ørsted også gerne være en aktør, der sørger for, at udvikling ikke bliver bremset af kortsigtet tankegang.

”En stat kan godt stille et krav om, at de vindmøller, der bli­ver opstillet, bliver lavet af grønt stål. Hvis man kræver det, så skaber man et marked. Man skaber udvikling. Hvorimod hvis alle siger, vi bare skal have den laveste pris, så ender det med at blive et nulsumsspil uden udvikling. Det skal vi undgå,” siger han.

Vil gøre en kæmpe forskel

Mads Nipper er optimist. Selvom konkurrencen inden for etab­leringen af havvindmølleparker er blevet hård og har medført markante prisstigninger på udbudsopgaver – trods det faktum, at Ørsted gik igennem 2020 uden at vinde den type opgaver – ser han en positiv udvikling ske. Der er barrierer for, at udviklin­gen kommer op i tempo, men han mener, at en virksomhed som Ørsted har vist vejen for mange andre aktører. Det vækker blandt andet opsigt ude i verden, at et dansk energiselskab, der blev bygget på den fossile energi, i dag kan bryste sig af kun at levere ti procent af sin strøm fra kulkraft.

Det tal vil om få år være et cirkelrundt nul. Den udvikling har også været udslagsgivende for, at han sagde ja tak til at påtage sig rollen som CEO fra årsskiftet:

”Det er et enormt inspirerende ansvar at påtage sig. Jeg er fyldt med ydmyghed over det, Ørsted allerede har opnået, men der er stadig store udfordringer. Vi skal have en ædruelig tilgang til, hvad vi er dygtige til, og hvordan vi bruger den vi­den fremadrettet. Det skal vi hele tiden arbejde på,” siger han og tilføjer:

”Men jeg ville ikke have sat mit navn på den stiplede linje, hvis ikke jeg kunne se, at det her har potentiale. Vi kan være med til at gøre en kæmpe forskel. Jeg er sikker på, at Ørsted vil blive ved med at vise vejen i den grønne omstilling.”

Vi kan være med til at gøre en kæmpe forskel. Jeg er sikker på, at Ørsted vil blive ved med at vise vejen i den grønne om stilling

Mads Nipper, CEO, Ørsted

OM ØRSTED A/S

Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder

Virksomheden er oprindeligt bygget på olie- og naturgasforekomsterne i Nordsøen og hed tidligere DONG Energy. Ørsted er midt i en omfattende grøn omstilling. I 2025 vil virksomheden være CO2-neutral

Ørsted har over 6.000 medarbejdere og hovedsæde i Danmark

Børsnoteret selskab, hvor majoritetsejeren er den danske stat. Ørsted havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr.

Kontakt

Rasmus Friis Jørgensen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3223
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube