Den globale shippingindustri er central for en bæredygtig fremtid – og der skal handles nu

Den globale shippingbranche står foran en omfattende bæredygtig transformation i retning mod at blive carbonfri i 2050. En række aktører i branchen står bag Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, der skal accelerere transformationen. Mads Peter Zacho har ansvaret for industry transition, og han efterspørger lederskab og offentligt-privat samarbejde som nøgler til succes.

“Vi står foran en meget stor udfordring, og jeg tror, at de fleste undervurderer, hvor stor opgaven er.”

Sådan siger Mads Peter Zacho om det arbejde, der, sammen med kollegerne i Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, bliver hans primære fokus de kommende år: At medvirke til at decarbonisere shippingbranchen. I efteråret 2020 tiltrådte han som chef for Industry Transition hos Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. Centeret er det eneste af sin art i verden, og på trods af navnet er det uafhængigt og nonprofit og arbejder med det ene formål at trække al CO2 ud af den maritime industri på globalt plan inden 2050.

“Vores mission er at være en drivkraft i hele den bæredygtige transformation af shippingbranchen. Det betyder bl.a., at vi skal identificere de bæredygtige energikilder, der kan produceres grønt, og som kan fungere ombord på skibe. Derudover skal vi samle viden og erfaring fra branchen og sætte projekter i gang, der kan skabe klarhed over, hvilke bæredygtige initiativer der skal satses på. Og så skal vi brede den viden ud til alle aktører, der har berøring med shipping,” siger Mads Peter Zacho.

Samarbejde med førende partnere

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping er stadig i en opbygningsfase og skal fungere som et forsknings- og videnscenter, der kommer til at sidde med dyb specialviden inden for fx ny teknologi, men som også har erfarne branchefolk og politiske rådgivere siddende til at understøtte branchens bæredygtige transformation på alle niveauer.

“Vi er en uafhængig researchinstitution med det formål at gøre shippingindustrien carbonfri. Vi har ingen interesser i at fremhæve hverken nationer, virksomheder, teknologier, brændstoffer osv., og vi samarbejder med de førende partnere i hele verden, uanset hvor de kommer fra,” siger Mads Peter Zacho og fortsætter:

“Vi skal udarbejde en overordnet strategi for, hvordan shipping branchen skal prioritere sin indsats med henblik på at nå målet om 0-udledning. Ingen kan løfte denne opgave selv. Det er derfor også en del af centrets opgave at tale med de store shippinglandes myndigheder om, hvorfor indsatsen er vigtig, og hvordan de kan være med til at bidrage til rejsen. Og forme lovgivningen, så den støtter op om vores mission,” siger Mads Peter Zacho, der glæder sig over, at store lande som Kina og USA viser tegn på i højere grad at tage den bæredygtige dagsorden til sig.

Pointer fra artiklen

  • Bæredygtig transformation kræver enighed og lederskab
  • Dyb specialviden og brancheerfaring er afgørende for succes
  • Den offentlige sektor er en vigtig samarbejdspartner

Vi skal udarbejde en overordnet strategi for, hvordan shippingbranchen skal prioritere sin indsats med henblik på at nå målet om 0-udledning. Ingen kan løfte denne opgave selv

Mads Peter Zacho, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

OM MADS PETER ZACHO

Mads Peter Zacho er født i 1969 og uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 1995

Siden 2020 har han været chef for Industry Transition hos Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

Fra 2016 til 2020 CEO for J. Lauritzen A/S

Fra 2013 til 2016 CFO for Torm A/S

Fra 2010 til 2013 CFO for Svitzer A/S

Stor betydning for samhandel

Shipping er en af de største og vigtigste brancher, når man ser på betydning for den globale samhandel. Det anslås, at omtrent 90 procent af verdens varehandel transporteres med skib, og skibstransporten spiller således en helt afgørende rolle i at sikre effektiv og billig distribution af varer og gods over hele kloden. Dette blev tydeligt for enhver, da det store containerskib Ever Given tidligere på året satte sig fast i Suez-kanalen i seks dage. I løbet af disse seks dage gik det op for hele verden, hvor afhængige vi er af en velfungerende shippingindustri. Omkostningen for verdenssamfundet på de seks dages forsinkelse af den globale varehandel blev af forsikringsselskabet Allianz estimeret til mellem 37 og 63 milliarder kroner.

Shipping er samtidig en af de brancher, hvor den bæredygtige transformation er særligt udfordrende. Alene branchens enorme volumen gør, at de fleste vil få sved på panden over opgaven. Branchen tæller således i dag omkring 70.000 handelsskibe, der forbruger 300 millioner tons fossilt brændstof hvert år. Læg dertil, at infrastrukturen i hele den maritime i ndustri er baseret på at servicere de nuværende skibstyper og de nuværende brændstoftyper. Man kan roligt sige, at disruption er et fattigt ord i forhold til at beskrive den transformation, shippingbranchen står foran de kommende år.

Brug for handling

Mads Peter Zacho er fuldt ud bevidst om den svære opgave, der venter shippingbranchen, og han er ikke bleg for at konstatere, at det haster med at finde løsninger på nogle af de presserende udfordringer. Og det er netop her, han mener, at Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping vil få en helt afgørende rolle.

“Det er klart for de fleste, at vi ikke kan blive ved med at t ænke over tingene og se tiden an. Vi skal handle, og jeg ser centrets rolle som en vigtig katalysator for, at den globale shippingi ndustri nu tager action. Ellers når vi ikke vores mål til tiden,” l yder vurderingen fra Mads Peter Zacho.

En af de oplagte og største udfordringer lige nu er at finde en bæredygtig energikilde, der kan skabe tilstrækkeligt med kraft til de store skibe, når de sejler på tværs af hele kloden med gods. Og modsat hvad man måske kunne tro, er el og batterier ikke en realistisk mulighed, mener Mads Peter Zacho.

“Der er mange brancher, som er svære at elektrificere. Og her er shipping en af dem. For hvad angår langt de fleste handelsskibe, er det ikke praktisk muligt at sejle med batteri og elmotor. Energitætheden er simpelthen ikke stor nok. Og selvom vi forestillede os, at vi kunne skaffe et batteri, så skulle det være så stort, at det ville optage det meste af pladsen til det gods, skibet skal sejle med,” siger han.

Nøglen til succes

Lige nu er der ifølge Mads Peter Zacho flere a lternative brændstoffer i spil til at overtage efter det fossile brændstof i en bæredygtig fremtid. Det gælder både brændstoffer fra biomasse, fra Power-to-X-siden samt kombinationer heraf.

“Mit bedste bud er, at vi kommer til at se forskellige bæredygtige brændstoftyper, der bruges til forskellige f ormål. El og batterier kan godt spille en rolle på færger, der sejler på kortere afstande. For de længere afstande tror jeg, at vi vil se flere brændstoffer komme i spil, og fordelingen vil givetvis ændre sig med tiden, bl.a. fordi vi kan forvente knaphed på billig grøn strøm et godt stykke ud i fremtiden,” siger Mads Peter Zacho.

Når man spørger ham, hvad der er nøglen til succes for decarboniseringsprocessen, så er det enighed i hele værdikæden om mål og midler.

“Det er afgørende, at branchen samles om nogle standarder inden for de områder, der kan være med til at flytte os i den rigtige retning. Det er fx ikke nok, at en bestemt type brændstof er bæredygtig. Det essentielle er derimod, at branchen anerkender det pågældende brændstof og accepterer det som branchestandard. Man skal forstå, at det er store investeringer, der foretages i shipping, og man kan ikke fortænke branchen i at være påpasselig med at investere flere milliarder i fx én brændstoftype, hvis der er en risiko for, at det ikke er den, der slår igennem. Man vil gerne have vished for, at den investering, man foretager, er den rigtige, og at den kan betale sig – i hvert fald på sigt. Og den klarhed skal vi bidrage med,” siger Mads Peter Zacho.

Lederskab og offentligt-privat samarbejde

Derfor bliver enighed i branchen, fælles opbakning og etablering af standarder kerneopgaver for Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

“Vi må ikke ende i en situation, hvor shippingindustrien tøver og er tilbageholdende med fx at investere i skibe, der sejler på ammoniak, fordi de er usikre på, om de kan få brændstoffet i havnene. Og på den anden side, at havnene er tilbageholdende med at tilbyde ammoniak, fordi ingen skibe sejler på det. Vores opgave som center bliver at være med til at løse den udfordring, så branchen kan tage de afgørende skridt videre. Og sørge for at udbrede de mest bæredygtige energikilder p.t. Herunder også informere om, hvad der er på vej,” siger Mads Peter Zacho.

Et andet element, der bliver afgørende for succes, er det, Mads Peter Zacho kalder lederskab og samarbejdet mellem offentlige og private aktører. Han fremhæver i denne forbindelse det danske initiativ Energiøen, hvor regeringen og førende aktører med interesse for bæredygtig energi er gået sammen om at sætte nye standarder.

“Hvis vi overlader transformationen til det private initiativ, så kommer det til at ske langsomt, og vi kommer ikke i mål inden for den tidshorisont, vi har sat os. Vi har brug for nogle aktører, der sætter barren højt og iværksætter nogle demonstrationsprojekter for at vise, hvad der er muligt. Her er Energiøen og bl.a. også Mærsks investering i et nyt methanolskib nogle af de initiativer, der er med til at vise, at det kan lade sig gøre, hvis man tør satse,” konstaterer Mads Peter Zacho, der med egne ord er optimist på branchens vegne – på trods af de store udfordringer.

“Men jeg forventer ikke at blive arbejdsløs lige foreløbig,” lyder det.

Der er mange brancher, som er svære at elektrificere. Og her er shipping en af dem. For hvad angår langt de fleste handelsskibe, er det ikke praktisk muligt at sejle med batteri og elmotor. Energitætheden er simpelthen ikke stor nok

Mads Peter Zacho, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

OM CENTER FOR ZERO CARBON SHIPPING

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping er et nonprofit og uafhængigt forsknings- og udviklingscenter, der arbejder på tværs af energi- og skibsfart med industri, universiteter og myndigheder. Centret skaber overblik over levedygtige decarboniseringsveje og letter udviklingen og implementeringen af nye energiteknologier. Centeret opbygger tillid til nye koncepter og deres forsyningskæder og fremskynder overgangen ved at definere og modne levedygtige strategiske veje til den krævede systemiske ændring. Centret er placeret i København, men samarbejder med partnere globalt

Centret blev grundlagt i 2020, muliggjort af en startdonation på 400 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden. Partnere til centret inkluderer: Alfa Laval, American Bureau of Shipping, A.P. Møller – Mærsk, Cargill, Danish Shipping, Environmental Defense Fund, Haldor Topsøe, MAN Energy Solutions, McKinsey, Mitsubishi Heavy I ndustries, Mitsui & Co., NORDEN, NYK Line, Seaspan Corporation, Siemens Energy og Total

Kontakt

Lars Koch Vinther
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 9457
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube