Et bæredygtigt ATP kræver mod til at tage ansvar

Som Danmarks største investor og ansvarlig for at udbetale sociale ydelser som folkepension mv. ligger der et stort ansvar som leder for ATP Koncernen. Adm. direktør Bo Foged skal sikre, at ATP forstår at balancere danskernes økonomiske grundtryghed med samfundsansvar og bæredygtige investeringer. CXO Magasinet har talt med ham om hans vision for ATP, og hvad det kræver at leve op til de krav, interessenterne stiller til ATP.

Når man sidder med ansvaret for lidt over fem millioner danskeres pensionsopsparing og udbetalingen af velfærdsydelser for 250 mia. kr., så er samfundsansvar en del af jobbeskrivelsen. Og det er med dette udgangspunkt, at adm. direktør for ATP, Bo Foged, hver morgen træder ind gennem døren i ATP’s hovedsæde i Hillerød.

“Min vigtigste opgave er, sammen med øvrige velfærdsydelser, at sikre danskernes økonomiske grundtryghed, hvilket er særlig vigtigt for de dårligst stillede danskere, og så er det selvfølgelig at sikre, at vi har et stærkt ATP i mange år fremover. Et ATP, der gør en positiv forskel for danskerne og det danske samfund,” siger Bo Foged.

Med omtrent 900 mia. kr. under forvaltning er ATP Danmarks største investeringsfond og forvalter af en af Europas største pensionsformuer. Derudover administrerer ATP udbetalingen af langt størstedelen af de offentlige ydelser i Danmark.

Man mærker da også tydeligt samfundsansvaret og det sociale engagement hos Bo Foged, når han taler om økonomisk grundtryghed for danskerne. Med sin opvækst i det almene boligbyggeri Urbanplanen på Amager ved København ved han, hvordan livet er, når midlerne er små. Men han lader ikke følelserne regere, når det handler om at sætte retning for investeringerne. Dertil er ansvaret ganske enkelt for stort.

Research, fakta og erfaringer danner grundlaget for koncernens aktiviteter, men det afholder ham ikke fra at tale om at gøre verden til et bedre sted – bl.a. gennem ATP’s milliardstore investeringer. Det må bare ikke gå ud over ATP’s medlemmer og deres pension.

Selvom tingene ofte går hånd i hånd, så skal der findes en passende balance, lyder det.

Målet er at skabe højt afkast – og flytte verden

Det er måske netop den komplekse udfordring, det er at sikre optimal balance mellem bæredygtighed, samfundsansvar og afkast, der gør, at Bo Foged efter lange og mange overvejelser sagde endeligt ja til jobbet som øverste chef for ATP.

Et job, han i første omgang bestred som konstitueret direktør fra november 2018 til juni 2019, hvorefter han tiltrådte som ny adm. direktør.

Med sin vision om “Et bæredygtigt ATP” ser han ATP udvikle sig i en endnu mere bæredygtig retning på fire niveauer: i selve organisationen og hos medarbejderne, i investeringerne, det aktive ejerskab og i relation til samarbejdsrelationerne.

“Vi er en stor aktør i dansk og europæisk kontekst, som der er berettiget høje forventninger til. Derfor har vi også et medansvar for at påvirke os selv og omverdenen i en mere bæredygtig retning. Det gør vi bl.a. gennem vores investeringer og aktive ejerskab, men vi gør det også ved at tage stilling til dilemmaer og stå ved vores holdninger – også over for samarbejdspartnere og kolleger i branchen. Det er samtidig retningsgivende for vores organisation og alle medarbejderne. På den måde er vi med til at påvirke meget mere end de 900 mia. kr., som vi selv investerer,” siger Bo Foged.

Pointer fra artiklen

  • Afkast og samfundsansvar går ofte hånd i hånd, men der skal også være balance
  • Et bæredygtigt ATP handler om investeringer, aktivt ejerskab, medarbejdere, organisation og relationer
  • Sammenhold i branchen skaber resultater

Vi er en stor aktør i dansk og europæisk kontekst, som der er berettiget høje forventninger til. Derfor har vi også et medansvar for at påvirke os selv og omverdenen i en mere bæredygtig retning.

Bo Foged, adm. direktør, ATP

OM ATP

ATP er en selvejende institution, oprettet af Folketinget ved lov i 1964. I dag er ATP Koncernen Danmarks største pensions- og administrationsselskab med hovedsæde i Hillerød og med ca. 3000 medarbejdere fordelt på tre områder: pensionsforvaltning, investering og administration. Koncernen er opdelt i to forretningsområder – Pensions- og Investeringsforretningen og Administrationsforretningen

ATP forvalter en portefølje på knap 900 mia. kr. og udbetaler to tredjedele af alle offentlige ydelser i Danmark. Det svarer til 230 mia. kr.

OM BO FOGED

Bo Foged er født i 1971 og uddannet cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School (CBS) i 1997

Siden 2019 adm. direktør for ATP Koncernen

I perioden fra 2018-2019 konstitueret direktør for ATP Koncernen

I 2018 udnævnt til koncerndirektør, CFO og COO for ATP Koncernen

Fra 2015-2018 koncernfinansdirektør (CFO) og Chief Operating Officer (COO), Pensions & Investments, ATP

Fra 2011-2015 adm. direktør, Bankinvest-koncernen

Fra 2009-2011 CFO, Bankinvest-koncernen

Slut med aggressiv skatteplanlægning

Et af de steder, hvor den brede offentlighed tydeligst fornemmer ATP’s tilstedeværelse som en samfundsansvarlig investor, er, når pensionsforvalteren udøver aktivt ejerskab gennem sine investeringer i nogle af Danmarks største selskaber. Men også på fx skatteområdet har ATP markeret sig og således været drivkraft i udarbejdelsen af et såkaldt skattepolitisk kodeks i samarbejde med Industriens Pension, PFA og PensionDanmark. Et kodeks, der blev indgået i 2019, efter at ATP i 2018 havde udarbejdet en langt mere vidtgående skattepolitik. Dette initiativ er ifølge Bo Foged et godt eksempel på, hvordan ATP drager fordel af sin position i markedet til at flytte verden et bedre sted hen. Man påtager sig et samfundsansvar, stiller sig i front for at skabe positiv forandring, og man sætter handling bag ordene. Også selvom det kræver nogle sværdslag undervejs.

“I erkendelse af, at det kan være svært for politikerne at lovgive om alt, er der behov for, at også investorer og virksomheder tager et passende samfundsmæssigt medansvar. Vi var fx nogle af de første investorer, der gik ud og tog afstand fra aggressiv skatteplanlægning og dermed indførte en skattepolitik, der var væsentligt mere striks end den gældende lovgivning på området. Dengang sagde vi til vores investeringsmæssige samarbejdspartnere, at det var en beslutning, vi havde taget for bl.a. at sikre, at interessentbalancen kunne bestå og for, at vi kunne have tillid til hinanden,” forklarer Bo Foged, der uddyber bevæggrunden således:

“Men vi gjorde det også, fordi vi iagttog en aggressiv skatteplanlægning, der var i strid med lovens intention. Derudover gjorde vi det, fordi det var hensigtsmæssigt og formålstjenstligt for vores investeringer. Både ud fra et investeringsrisikosynspunkt og et samfundssynspunkt. Vi krævede ganske enkelt, at vores investeringsmæssige samarbejdspartnere accepterede vilkårene. I dag har de fleste glemt, at det ikke var let i begyndelsen, og jeg skal da være ærlig og sige, at vi også selv var usikre på, om vi ville få smækket døren i hovedet med vores vidtgående krav. Heldigvis er vi for det meste blevet mødt med interesse og velvilje. Så på det punkt har vi været med til at sætte en ny og mere bæredygtig standard for en hel branche.”

Klimaplan for Københavns Lufthavne

Også på det konkrete virksomhedsniveau har ATP været med til at styrke fokus på bæredygtighedsagendaen. Det gælder eksempelvis hos Københavns Lufthavne, som ATP har været medejer af siden 2017. Her har ATP været med til at forme en klimastrategi, der skal ruste lufthavnen til en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

“Vi sidder i bestyrelsen og er direkte involveret i virksomhedens strategi. ATP er derved medansvarlig for at komme op med løsningerne. Da vi kom ind som ejer, var vi med til at udforme en klimastrategi for Københavns Lufthavne. Til formålet indsatte vi en af vores egne specialister fra vores ESG-team (Environment, Social and Governance) for at medvirke direkte i arbejdet med strategiplanen. Og man må sige, at lufthavnen har endnu mere håndgribelige og konkrete planer nu,” siger Bo Foged.

Opmærksomhed om bæredygtig investering

Som topchef for en virksomhed med så mange interessenter, som det er tilfældet for ATP, mærker Bo Foged – ligesom resten af dansk erhvervsliv – et øget pres i relation til bæredygtighedsagendaen.

Der er et stort og stigende fokus på, hvordan den store pensionsfond formidler sit ansvar og sin magt.

“Jeg kan kun bekræfte, at vi også hos ATP fornemmer en øget interesse fra alle vores interessenter for, hvordan vi forvalter vores samfundsansvar. Den trend har været kraftigt opadgående særligt de seneste fem år. Dermed ikke sagt, at det ikke har været på agendaen tidligere, for det har det. ATP udarbejdede sin første politik på området for omkring 20 år siden. Så der har længe været opmærksomhed på området, men den er taget til over de senere år. Og det er med rette, for vi kan se, at det har en betydning, og at vi kan være med til at flytte verden i en bedre retning,” siger Bo Foged.

Han gør det meget klart, at det er et ansvar, man påtager sig fuldt og helt i ATP.

Det er dog vigtigt, at vi ikke glemmer de sunde balancer. Bo Foged oplever ofte – når talen falder på samfundsansvar kontra afkast – at mange interessenter ser disse som modsætninger. At man må vælge det ene frem for det andet. Sådan ser han imidlertid ikke på det.

“Det er centralt at slå fast, at afkast i vores perspektiv også er et vigtigt samfundsansvar, fordi det er dét, der sikrer danskernes økonomiske grundtryghed. Og jeg oplever oftest, at de to ting er glimrende i tråd med hinanden,” siger Bo Foged og indrammer derved ATP’s grundlæggende position som væsentlig aktør i det danske pensions- og velfærdssystem.

Fra shareholder til stakeholder

På en lang række områder er det da også lykkedes for ATP at finde balancen mellem samfundsansvar og afkast på en måde, så der er plus på begge konti. Det er bl.a. sket ved, at ATP har integreret ESG i investeringerne. Et initiativ, der bl.a. har medført, at man har omtrent tredoblet antallet af ESG-specialister i koncernen fra fire til 12 på få år. De bidrager både i due diligence-fasen med kortlægning af ESG-forhold og i forhold til asset management med bl.a analyser, indsigt og som vagthund.

“Bæredygtighedsagendaen er indarbejdet i vores investeringsprocesser og i organisationen, så vi har en fuldkommen integreret systematik i den måde, vi arbejder på. Vi beder vores investeringsteams tænke over, hvorfor de mener, at den pågældende case vil være en god investering. Udover det økonomiske afkast skal de også inddrage overvejelser om de bæredygtighedsmuligheder og -risici, vi skal være opmærksomme på. Og på den måde tager vi det hele med i vores beregninger og modeller, inden og efter, at vi drager en konklusion.”

Mindre CO2 kan give højere afkast

Som eksempel på den detaljeringsgrad i investeringsarbejdet, man arbejder med, har ATP på baggrund af over syv milliarder datapunkter testet, hvilken betydning det har for afkastet i porteføljen med udenlandske aktier, hvis ATP undervægter de virksomheder, der belaster klimaet mest blandt de CO2-tunge sektorer, mens man overvægter de virksomheder, der har bedst styr på deres udledninger af CO2. Og her fandt man, at det er muligt at få et marginalt bedre afkast og samtidig vælge de CO2- tunge virksomheder, der er ”best in class” i forhold til at reducere CO2-udledningerne.

“Det er et godt eksempel på, at der ikke nødvendigvis behøver at være nogen modsætning mellem afkast og bæredygtighed. Og sådan søger vi hele tiden at udnytte erfaringer, fakta og viden i det, vi gør, så det ikke forbliver løs snak,” siger Bo Foged og understreger essensen i sin vision om fremtidens ATP.

Det er centralt at slå fast, at afkast i vores perspektiv også er et vigtigt samfundsansvar, fordi det er dét, der sikrer danskernes økonomiske grundtryghed. Og jeg oplever oftest, at de to ting er glimrende i tråd med hinanden.

Bo Foged, adm. direktør, ATP

Kontakt

Christian Fredensborg Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube