Alle risici og perspektiver skal på bordet

Mens verden er blevet mere usikker, er bestyrelse og direktion de senere år rykket tættere sammen. Samtidig er der kommet en større forståelse for, at bestyrelsen kan bidrage meget konkret til virksomhedens udvikling. Endnu bedre vil det hele dog blive, når også diversiteten kommer på plads, mener Merete Eldrup, forhenværende topchef i TV2.

Der er ingen vej uden om det. For udover at have været topchef i mange år, er hun kvinde. Og da hun nu er på vej ind i en ny karriere som professionelt bestyrelsesmedlem, samler der sig stor interesse om hendes person – for ikke at sige, at der bliver hevet i hende fra mange sider.

Vi taler om Merete Eldrup, der siden 2007 og indtil 1. august har varetaget den øverste stilling som adm. direktør for TV2, og som er en af de få kvindelige danske topledere med mange års erfaring fra både direktions- og bestyrelsesarbejde.

”I starten var jeg lidt irriteret over snakken om, at man blev valgt, fordi man var kvinde. Men med alderen har jeg fået så meget selvtillid, at jeg regner med, at det er, fordi de synes, jeg er dygtig og kan levere. Og hvis de samtidig kan løse et kønsproblem, jamen, så virker det jo,” siger hun.

Som hun ser det, bunder udfordringerne med for få kvinder i bestyrelser i, at der ikke er nok at vælge imellem. Heldigvis oplever hun et lille skred i den rigtige retning. Om det så går stærkt nok, kan man diskutere, siger hun og antyder, at hun – om ikke er blevet kvotetilhænger, så i hvert fald – har fået et mere nuanceret syn:

”Jeg har ikke været den store kvotetilhænger, men jeg kan efterhånden godt forstå dem, der siger, at vi ikke kan blive ved med at vente på, at det løser sig af sig selv, hvis det åbenbart ikke gør det,” siger hun, og minder om, at hele diversitetsdiskussionen i bund og grund skyldes tillid til, at en mere ligelig fordeling på både køn, alder, uddannelse og andre parametre vil gøre en positiv forskel for virksomheden.

Diversitet, risiko og samarbejde

  • Større behov for diversitet.
  • Risikostyring er i fokus.
  • Mere samarbejde mellem bestyrelse og direktion.

Øremærket barsel til mænd vil give plads til, at kvinderne kan komme længere frem

Merete Eldrup, næstformand for blandt andre Nykredit A/S og i bestyrelsen hos Rambøll Gruppen

OM MERETE ELDRUP

Født i 1963 og uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 1988.

Adm. direktør for TV2 fra 2007 indtil 1. august 2019.

Næstformand for Nykredit A/S (formand for risikoudvalget), Nykredit Realkredit, ROCKWOOL Fonden og Gyldendal.

Bestyrelsesmedlem i Rambøll Gruppen, hvor hun er formand for revisions- og risikoudvalget.

OM NYKREDIT A/S

Nykredit A/S er markedsleder på realkredit med en markedsandel på ca. 41,5 pct.

Selskabets hovedaktiviteter er realkredit og bank. Øvrige aktiviteter: forsikring, leasing, pension, investering og ejendomsmæglervirksomhed.

Nykredit A/S havde i 2018 et koncernresultat 2018 før skat på 5,7 mia. kr.

Er Danmarks største kreditgiver med en lånemarkedsandel på 31,6 pct.

Er en af Danmarks største banker med en markedsandel på 5,5 pct.

Beskæftiger ca. 3.650 medarbejdere.

OM RAMBØLL GRUPPEN

Rambøll Gruppen er ejet af Rambøll Fonden, som ejer ca. 97,5 pct. af virksomhedens aktier. De resterende aktier ejes af Rambøll Gruppens medarbejdere.

Rambøll Gruppen leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for byggeri, transport, byudvikling, vand, miljø og sundhed, energi og management consulting.

Rambøll Gruppen omsatte i 2018 for 11,4 mia. kr. mod 10,7 mia. kr. i 2017. Driftsresultatet (EBITA) lød på 597 mio. kr.

Virksomheden beskæftiger ca. 15.000 medarbejdere, hvoraf 3.000 arbejder i Danmark.

Mere fokus på risikostyring

Selv taler hun først og fremmest for øremærket barsel til mænd. For hvis ikke både virksomheder og stat gør noget her, frygter hun, at proportionerne vil vedblive at være skæve på direktionsgangene og i bestyrelserne.

”Øremærket barsel til mænd vil give plads til, at kvinderne kan komme længere frem. Og det er det, der skal til, så vi med tiden kan få flere at tage af. Samtidig er det utrolig vigtigt, at toplederne arbejder for at få kvinderne op gennem hierarkierne ude i virksomhederne. I de bestyrelser jeg sidder i, oplever jeg, at direktionerne er blevet meget opmærksomme på dette og for eksempel kræver at se kvindelige kandidater til chefjobbene. Og jeg tror, at det er dér, det starter – at man tager diversitet seriøst ude i virksomhederne, og fra bestyrelsernes side spørger ind til, hvad der konkret gøres i den retning og kræver særskilt rapportering herom i regnskaberne,” siger Merete Eldrup.

Mens hun gerne ser endnu mere fokus på snakken om diversitet, er det åbenlyst, at den usikkerhed, der præger verden, fylder det meste. Også i bestyrelseslokalet. For hvordan skal man i en lille, åben økonomi som den danske agere i en stor verden, som vi er meget afhængige af. Og en verden, hvor usikkerheden er blevet et vilkår, ifølge Merete Eldrup.

”Jeg ser en lille forsigtighed i forhold til ikke at fare for hårdt frem. Og med usikre parametre som Brexit, handelskrig, Kinas vækst, Sydeuropas økonomi og andet er vi også nødt til at regne alle mulige scenarier igennem og have nødplaner klar. Men jeg ser også plads til lidt optimisme, da det jo går ret fint herhjemme,” siger hun.

Netop den indenlandske efterspørgsel giver dog også anledning til aktuel snak i bestyrelseslokalerne. For det er tydeligt, at folk er blevet mere forsigtige i brugen af deres penge.

”Man skal ikke undervurdere, at hele klimaspørgsmålet er kommet højt op på dagsordenen alle steder. Vi ser en trend omkring bæredygtighed, hvor tingene flytter sig hastigt. Der bliver i stigende grad sat spørgsmålstegn ved, hvor og hvordan tingene er produceret, og hvor meget man i det hele taget skal forbruge. Det vil helt sikkert påvirke efterspørgslen, og det er vi nødt til at tage bestik af,” siger hun.

Mønten har to sider

På denne baggrund er der naturligt nok kommet et øget fokus på risikostyring, set med Merete Eldrups øjne. Helt generelt i alle virksomheder, men nok tydeligst i den finansielle verden. Som formand for risikoudvalget i Nykredit og Rambølls revisions- og risikoudvalg mærker hun klart forskellen.

”Hver eneste gang vi taler muligheder, taler vi i dag også om mulige risici. Der er ingen tvivl om, at der de senere år er kommet en øget bevidsthed om, at mønten har to sider, sådan at forstå, at hvis noget kan give et stort afkast, er der som regel også knyttet en stor risiko til,” siger hun.

For hende er det en naturlig konsekvens, at mange bestyrelser i dag har fusioneret risikoudvalg og revisionsudvalg. Det er godt, mener hun, fordi der så er nogen, der mere systematisk vurderer forretningsmodel og risikostrategi – både i forhold til mindre enkeltprojekter og i lyset af større internationale relationer.

Den udvikling oplever hun også har ændret behovet for kompetencer i bestyrelserne, sådan forstået, at man gerne vil have folk ind, som kan se vækst og muligheder, men også nogen, der trækker den anden vej og stiller de kritiske spørgsmål. Og på samme måde ser hun en øget efterspørgsel efter compliance som en integreret del af bestyrelsens arbejde.

”Der er næppe tvivl om, at bl.a. hvidvask- og udbyttesagerne har åbnet manges øjne for, at det med compliance ikke bare er noget, man skal have for at have det, men fordi omdømmerisikoen faktisk kan blive så stor, at den også udgør en forretningsmæssig risiko. Derfor er det i dag klart bestyrelsens ansvar at sikre, at strukturerne og de rigtige processer er på plads, at man uddanner folk i det, at man har klare retningslinjer, og at der sidder folk, der forstår betydningen af compliance både i ledelsen og i bestyrelsen,” siger hun og understreger, at dette fokus dog fordrer, at bestyrelsen formår at balancere på en knivsæg. For omvendt skal man heller ikke blive så bange for sit omdømme, at man bliver defensiv, risikoavers og bare siger nej til det hele, hvorved alt går i stå.

En langt tættere relation

For Merete Eldrup er det endnu en naturlig følge af de senere års udvikling, at samarbejdet mellem bestyrelse og direktion generelt er blevet tættere. Og behovene går begge veje.

”Som øverste administrative leder sidder man rimeligt alene. Og fordi verden flytter sig hurtigere end nogensinde, har du brug for nogen at sparre med. På samme måde kan det være en god ting for lederne i anden række at kunne sparre med enkeltmedlemmer af bestyrelsen. Jeg oplever, at der i dag er en meget større accept af, at du i bestyrelsen har nogle ekstra ressourcer, som man administrativt kan trække på,” siger hun.

Hertil hører omvendt et øget behov for blandt bestyrelsesmedlemmerne bedre at forstå virksomheden i dybden, som hun ser det. Det har man fx på TV2 praktiseret ved at holde sessioner med bestyrelsesmedlemmer for at sætte dem ind i forskellige dele af forretningen. Og det har ifølge den forhenværende topchef betydet, at bestyrelse og direktion i dag kan bruge hinanden meget konkret og konstruktivt.

En anden konsekvens af de senere års udvikling ser hun ift. en skærpelse af ansvar og omdømme for bestyrelsesmedlemmer. Noget, der personligt har gjort hende meget kritisk over for, hvad det er for en virksomhed, hun er en del af, og hvem bestyrelsen består af.

”Jeg oplever en klart øget bevidsthed om, at det ikke er en gratis omgang at sidde i en bestyrelse. Det er ikke længere nok at komme og stille fire spørgsmål og så gå igen. For det er også dit eget ry og rygte, der er på spil. Derfor bruger jeg megen tid og mange kræfter på mit bestyrelsesarbejde. Netop for at undgå, at nogen kan spørge: Hvad lavede du? Hvorfor stillede du ikke spørgsmål? Jeg ønsker at kunne stå på mål for det hele,” siger hun.

Men det bedste, der er kommet ud af det skift i bestyrelsesarbejde, hun oplever mange steder, er, at man er kommet væk fra, at relationen mellem bestyrelse og direktion handler om angreb og forsvar.

”Det er faktisk en stor mentalitetsændring, at man som topchef skal lade være med at gå i forsvarsposition, men i stedet skal se de kritiske spørgsmål som en anledning til at tænke, om der måske er noget om det, der bliver sagt. Til gengæld vil jeg som direktør forvente, at det er de rigtige spørgsmål, der stilles. Så den vender begge veje,” slutter Merete Eldrup, der for nylig overlod sin stol på TV2 til endnu en kvinde.

Hver eneste gang vi taler muligheder, taler vi i dag også om mulige risici. Der er ingen tvivl om, at der de senere år er kommet en øget bevidsthed om, at mønten har to sider, sådan at forstå, at hvis noget kan give et stort afkast, er der som regel også knyttet en stor risiko til

Merete Eldrup, næstformand for blandt andre Nykredit A/S og i bestyrelsen hos Rambøll Gruppen

Kontakt

Brian Christiansen
Partner, PwC Denmark
Tlf: +45 3945 9080
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube