Balancen mellem for lidt og for meget regulering er vigtig

Digitaliseringen og teknologiens udvikling fører mange nye muligheder med sig, som kan bruges til at skabe ny vækst og velstand til danskerne. Men i processen er det vigtigt for erhvervsminister Brian Mikkelsen, at alle holder tungen lige i munden, så det sikres, at vejen frem er tryg, både for de små og store virksomheder og for forbrugerne.

Markante stramninger af love og regler for de finansielle virksomheders gøren og laden har de senere år ikke bare været nødvendige, men også været med til at sikre, at det danske finansielle system står langt mere sikkert på benene end nogensinde og har givet gevinster for samfundet. Dermed er Danmark nu godt rustet til at blive Nordens finanspolitiske centrum.

Sådan ser det ud fra erhvervsminister Brian Mikkelsens stol, når spotlightet rettes mod den regulering af finanssektoren, som, oven på den finansielle krise og lex sager om hvidvask, terrorfinansiering m.m., nu har nået et omfang, som har fået branchen til at råbe vagt i gevær og tale om overregulering. Men lige så god effekt ministeren mener, reguleringen har, lige så optaget er han nu af, at man holder en god balance mellem for lidt og for meget:

”Det er et centralt mål for mig, at vi ikke lægger unødige byrder og barrierer ned over de finansielle virksomheder i forhold til at drage nytte af digitaliseringen, samtidig med at vi skal opretholde balancen i forhold til den finansielle stabilitet og gode vilkår for forbrugerne,” siger Brian Mikkelsen.

En arbejdsgruppe i Brian Mikkelsens ministerium har for få uger siden afsluttet et gennemsyn af den finansielle lovgivning og er kommet med forslag til 56 konkrete forenklinger og justeringer af lovgivningen for banker, forsikringsselskaber og pensionsselskabers aktiviteter. Samlet set konkluderes det dog også, at gevinsterne ved de seneste års skærpelser af den finansielle regulering mere end opvejer de omkostninger, som reguleringen indebærer for den finansielle sektor.

”Vi har fået bygget nogle højere diger til at imødegå finansielle kriser. Og det er godt for vores samfund,” siger ministeren.

Han vil nu gå videre med de nye anbefalinger og se på, om den finansielle lovgivning dermed kan bringes mere up to date:

”Det giver de finansielle virksomheder bedre mulighed for eksempelvis at bruge digitale værktøjer til at skabe ny forretning, så sektoren kan udvikle bedre og billigere finansielle ydelser til forbrugere og virksomheder.”

Brian Mikkelsen vil nu gå videre med de 56 forenklingsanbefalinger, som ministeren vil drøfte med den finansielle forligskreds (DF, S, RV, SF og regeringen):

”Når man gennemfører så mange tiltag over en kort årrække, er det naturligt på et tidspunkt at stoppe op og evaluere, om man har ramt rigtigt hele vejen rundt, eller der måske er behov for visse justeringer,” siger ministeren og glæder sig over, at den arbejdsgruppe, han nedsatte sidste år til at foretage et gennemgribende eftersyn af den finansielle regulering i Danmark, netop har barslet med resultater, der vil kunne medvirke til at gøre livet lidt lettere for de finansielle virksomheder.

”Jeg ser frem til, at vi på baggrund af dette arbejde lovgivningsmæssigt kan foretage en række justeringer af den finansielle regulering, så vi fjerner overflødige og utidssvarende regler uden at gå på kompromis med den finansielle stabilitet og en god forbrugerbeskyttelse,” siger Brian Mikkelsen.

Afbalanceret regulering

 • Gode rammevilkår ift. brug af ny teknologi.
 • Ingen unødige barrierer i finanssektoren.
 • Forbrugertillid er en forudsætning for vækst.

Afbalanceret regulering Gode rammevilkår ift. brug af ny teknologi. Ingen unødige barrierer i finanssektoren. Forbrugertillid er en forudsætning for vækst.

Brian Mikkelsen, Erhvervsminister

Vi har fået bygget nogle højere diger til at imødegå finansielle kriser. Og det er godt for vores samfund.

Brian Mikkelsen, Erhvervsminister

Om Brian Mikkelsen

 • Født 1966 og uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet i 1994.
 • Erhvervsminister fra 28. november 2016.
 • Økonomi- og erhvervsminister fra 23. februar 2010 til 3. oktober 2011.
 • Justitsminister fra 10. september 2008 til 23. februar 2010.
 • Kulturminister fra 27. november 2001 til 10. september 2008.
 • Finansordfører, erhvervsordfører, skatteordfører, it-ordfører og idrætsordfører.
 • Formand i folketingsgruppen 2012-2015, næstformand 1999-2001, 2011-2012 og fra 2015.
 • Fra 1992 til 1996 økonom i Arbejdsløshedskassen for Selvstændigt Erhvervsdrivende (ASE).
 • Fra 1990 til 1992 interviewer hos GFK/Observa.

Om Erhvervsministeriet

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst. Erhvervsministeriet arbejder med initiativer inden for områder som erhvervs- og finansiel regulering, konkurrence- og forbrugerforhold, erhvervsfremme mv.

At gribe mulighederne

I en tid, hvor den teknologiske udvikling tager tigerspring, og digitaliseringen kører ad motorveje, fremhæver erhvervsministeren betydningen af, at de finansielle virksomheder får bedre muligheder for at skabe ny drift, og ikke mindst af, at de kan bruge de nye digitale værktøjer til at skabe nye forretningsmodeller.

”Det er vigtigt, at vi omfavner den nye teknologi og ser den som en mulighed for blandt andet at skabe endnu bedre finansielle produkter til forbrugerne. Den finansielle sektor er blandt de sektorer, der er længst fremme med at nyttiggøre digitaliseringens muligheder. Det er vigtigt, at vi griber de muligheder og sørger for, at de finansielle virksomheder – både iværksættere og etablerede aktører – får mest muligt ud af de nye muligheder,” siger Brian Mikkelsen og mener derfor, at de bedste rammevilkår er en forudsætning – ikke bare for finanssektorens konkurrenceevne, men i sidste ende også – for samfundets velfærd og velstand.

Som eksempler på hvordan den teknologiske udvikling kan være med til at sikre bedre ressourceudnyttelse og større konkurrence i sektoren, nævner han AI-banking og Open Banking.

AI (kunstig i ntelligens) rummer således et stort potentiale for finanssektoren, da det kan føre til en væsentligt større effektivitet i fx back officefunktioner, til målrettet investeringsrådgivning (robot advice), lavere omkostninger og priser samt en bedre risikostyring. Og Open Banking – hvor kunderne giver en tredjepart adgang til bankernes data og infrastruktur – gør det muligt for fintechvirksomheder at konkurrere med de etablerede banker inden for nicher som fx betalingsområdet.

”Det er en bevægelse, der har potentiale til at give forbrugerne bedre og billigere løsninger. Det kan grundlæggende ændre konkurrencesituationen for bankerne, hvilket vi selvfølgelig også skal være opmærksomme på konsekvenserne af,” fastslår erhvervsministeren.

Lige vilkår for fintech

Når det gælder udviklingen af nye, innovative forretningsmodeller i den finansielle sektor, ser Brian Mikkelsen ikke mindst muligheder i fintech-sektoren, hvor væksten de senere år har været stor, og potentialet er endnu større.

”Danske forbrugere og virksomheder er generelt meget teknologiparate, og der er de senere år opbygget et stærkt dansk fintech iværksættermiljø, særligt i hovedstadsområdet. Så jeg mener, Danmark har et godt udgangspunkt for at udvikle nye, succesfulde virksomheder på det her område,” siger Brian Mikkelsen og påpeger, at regeringen arbejder har en klar ambition om, at hovedstadsområdet skal gøres til et finansielt centrum i Norden – særligt inden for fintech.

Som han ser det, er forudsætningen dog, at der politisk sættes spot på kompleksiteten i den finansielle lovgivning, så den ikke udgør en barriere for at komme ind på markedet, sådan som nogle fintech-virksomheder oplever det. Og netop for at skabe bedre vækstvilkår for disse virksomheder er der nu oprettet en fintech-enhed i Finanstilsynet, som skal hjælpe virksomhederne, sådan at nye forretningsmodeller kan prøves af i et sikkert miljø. Et parallelt formål med denne nye regulatoriske sandkasse er, ifølge ministeren, at skabe en større forståelse for den nye teknologi hos myndighederne og dermed et mere sikkert grundlag for at skabe en agil og digitaliseringsparat lovgivning, designet til den nye digitale virkelighed.

Skal være på mærkerne

For at bevare en stabil finansiel sektor i en tid, hvor den teknologiske udvikling påvirker alle finansielle virksomheder, er det for erhvervsministeren vigtigt, at virksomhederne også selv er på tæerne og bl.a. er opmærksomme på, hvordan udviklingen medfører nye operationelle og it-mæssige risici.

”Virksomhederne skal sikre sig, at de har de fornødne kompetencer til at håndtere de nye risici, så vækst og finansiel stabilitet kan gå hånd i hånd. Og de nye typer virksomheder, der bevæger sig ind i den finansielle sektor – det gælder både fx små iværksættere og globale tech-virksomheder – skal have den rette forståelse for det ansvar, der følger med at drive finansiel virksomhed,” understreger Brian Mikkelsen.

Forbrugertilliden er afgørende

Helt overordnet er grundlaget dog for, at der kan skabes vækst gennem anvendelsen af de nye teknologier, at forbrugerne og virksomhederne kan have tillid til den finansielle sektor og de nye produkter, der udbydes, mener erhvervsministeren. I den forbindelse peger han på, at it-sikkerhed og beskyttelse af persondata er afgørende for at sikre denne tillid og dermed i alles interesse.

”Det er altid vigtigt, at forbrugerne har gode og trygge vilkår, når de handler. Det gælder også på det finansielle område. Vores forbrugerbeskyttelsesregler er som udgangspunkt teknologineutrale og gælder, uanset om mødet mellem kunde og virksomhed sker i den fysiske eller i den digitale verden,” siger han.

Af samme grund er han lige nu på vej med en ny forbrugerpolitisk strategi, hvor et fokusområde er at sikre, at oplysningskravene er tilpasset den digitale virkelighed, så nethandel på alle platforme kan foregå smidigt for både forbrugere og virksomheder.

Et konkret initiativ i strategien går således ud på at gøre op med tankegangen om, at flere oplysninger pr. automatik skaber bedre forbrugerbeskyttelse, hvilket samtidig vil lette de erhvervsdrivendes udvikling af nye innovative løsninger, der kan gøre det nemmere for forbrugerne at afsøge markedet gennem fx en smartphone eller en tablet.

”Det er vigtigt, at forbrugerne får de oplysninger, der har en reel værdi for dem – og ikke overdynges af en masse detailinformationer. Oplysningerne skal gives i et sprog og i et omfang, som er til at forstå, og de skal komme på det rette tidspunkt i forbrugernes beslutningsproces. I dag er informationskravene over for forbrugerne så omfattende, at det for mange forbrugere kan være uoverskueligt med den konsekvens, at de ikke får læst de mest relevante informationer,” påpeger erhvervsministeren.

Cybersikkerheden skal være større

Et andet sted, hvor han ser behov for oprustning, er på området for cybersikkerhed, hvor Brian Mikkelsen og regeringen for nylig offentliggjorde lanceringen af deres Cyber- og Informationssikkerhedsstrategi.

Regeringen vil i de kommende år investere 1,5 mia. kr. i Danmarks cyber- og informationssikkerhed. Der igangsættes 25 initiativer og 6 målrettede strategier for de mest kritiske sektorers arbejde med cyber- og informationssikkerhed, der skal øge den tekniske robusthed i den digitale infrastruktur, øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder og styrke den nationale koordinering og samarbejdet på området.

Seks sektorer er særligt sårbare, hvis cyberangreb rammer, vurderer regeringen. Det drejer sig om energi-, transport, tele-, finans-, sundhedsog søfartssektoren. For, som ministeren forklarer, udgør private virksomheder en del af den samfundskritiske infrastruktur i en række sektorer, herunder finanssektoren.

Da regeringen ser det som sin opgave at have ekstra fokus på disse sektorer, vil der også komme en sektorstrategi, der skal håndtere cyberrisici specielt på det finansielle område.

”Finanssektoren er afhængig af komplekse itsystemer for at fungere og er samtidig tæt forbundet på tværs af sektoren. Det er derfor en sektor, der kan være mål for cyberangreb m.v. Så både her og helt generelt er det vigtigt, at vi har fokus på området og sikrer, at Danmark er i front, når det kommer til it-sikkerhed,” siger Brian Mikkelsen.

Det er vigtigt, at vi omfavner den nye teknologi og ser den som en mulighed for blandt andet at skabe endnu bedre finansielle produkter til forbrugerne.

Brian Mikkelsen, Erhvervsminister

Kontakt

Christian F. Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube