Intet fradrag for underskud af anpartsvirksomhed

For investeringer foretaget den 14. december 2016 eller senere vil skattemæssige underskud af anpartsvirksomhed (K/S-projekter) for personlige ejere ikke længere kunne modregnes, hvis et fremsat lovforslag bliver vedtaget.

Hvert år op til jul udbydes en række investeringsprojekter i ejendomme, vindmøller, solceller, skibe og lignende. Projekterne vedrører investeringer i Danmark eller i udlandet.

De udbudte projekter giver ifølge prospekterne et større eller mindre afkast, og i en del af projekterne er skatteudskydelsen som følge af afskrivninger på ejendomme, vindmøller, solceller, skibe mv. en ikke uvæsentlig del af finansieringen. Projekterne giver ofte skattemæssige underskud i de første år, som investorerne kan modregne i andre indtægter, fx lønindkomst.

Det er muligheden for at modregne underskud fra anpartsvirksomhed i personers anden indkomst, der foreslås afskaffet for investeringer foretaget den 14. december 2016 eller senere.

Lovforslaget omfatter alene fysiske personers underskudsanvendelse. Aktie- og anpartsselskaber kan således fortsat modregne underskud i anden indkomst.

Hidtil gældende regler

Det har hidtil været muligt for personer at opnå fradrag for løbende underskud, renter og afskrivninger ved deltagelse i 10-mandsprojekter (højst 10 ejere) organiseret som fx K/S’er og P/S’er, der investerer i afskrivningsberettigede aktiver. Det kan være investeringer i fast ejendom, vindmøller, solceller og skibe i timecharter beliggende i Danmark eller udlandet.

Underskud fra virksomheden har kunnet fratrækkes, således at skatten af personens øvrige indkomst er blevet reduceret. Virksomhedsordningen kan desuden anvendes på sådanne investeringer.

For tilsvarende projekter med mindst 11 ejere kan underskud ikke modregnes i personens øvrige indkomst, men derimod alene i indkomst fra samme virksomhed. Positiv indkomst fra sådanne projekter beskattes som kapitalindkomst.

Lovforslaget og dets konsekvenser

Det fremsatte lovforslag har til formål at sidestille investering i 10-mandsprojekter med investering i anpartsprojekter med flere end 10 ejere. Fremover kan underskud ved passiv investering i anpartsprojekter således alene modregnes i indkomst fra samme virksomhed uanset antallet af ejere. Positiv indkomst fra 10-mandsprojekter marginalbeskattes derimod fortsat op til topskattegrænsen, mens positiv indkomst fra anpartsprojekter med mindst 11 deltagere beskattes som kapitalindkomst.

Fysiske personer vil blive ramt af lovforslaget ved investering i projekter den 14. december 2016 eller senere, hvor:

  • investeringen sker i en skattemæssigt transparent enhed, hvor personen ikke hæfter personligt, typisk K/S’er og P/S’er, og
  • hvor personen ikke deltager i virksomhedens drift i et væsentligt omfang (vejledende mindst 50 timer om måneden).

Lovforslaget får ikke betydning for investeringer, der foretages i et interessentskab, der er kendetegnet ved, at ejerne hæfter personligt for interessentskabets forpligtelser. Lovforslaget omfatter heller ikke enkeltpersoners direkte investeringer, fx forældrekøbslejligheder.

Forslaget indeholder en kildeartsbegrænsning af underskuddet. Det betyder, at retten til modregning af underskud ikke bortfalder, men kun kan fremføres til modregning i senere års positiv skattepligtig indkomst fra samme projekt. Dette gælder uanset, om virksomhedsordningen er valgt eller ej.

Dette medfører, at det ikke længere er muligt at sænke topskattebetalingen som følge af underskud opstået i et 10-mandsprojekt eller fradrage underskuddet i virksomhedsordningen.

Lovforslaget har ikke betydning for adgangen til anvendelse af virksomhedsordningen ved investering i 10-mandsprojekter, men kun på adgangen til fradrag. Dermed vil opsparet overskud i virksomhedsordningen, opstået fra de pågældende investeringer, fortsat beskattes som personlig indkomst efter ændringerne.

Forslaget vil få betydning for personers nye investeringer foretaget den 14. december 2016 eller senere, hvad enten dette sker i et nyt eller eksisterende projekt. En handel med brugte anparter den 14. december 2016 eller senere vil også være omfattet af begrænsningen.

Det oplyses i lovforslaget, at hvis en personlig investor har anskaffet en anpart senest den 13. december 2016 og en anden anpart den 14. december 2016 eller senere i samme virksomhed, vil andelene blive betragtet som to andele i samme virksomhed. Den først erhvervede andel vil være underlagt de hidtil gældende regler, og den senere erhvervede andel vil være omfattet af de nye skærpede regler om kildeartsbegrænsning af underskud.

Investering i 10-mandsprojekter foretaget før den 14. december 2016 rammes som udgangspunkt ikke af lovforslaget. Dette gælder dog ikke, hvis der sker en udvidelse af det eksisterende projekt ved eksempelvis investering i yderligere aktiver eller anden virksomhed mv. den 14. december 2016 eller senere, uden at dette er nødvendigt for virksomhedens fortsatte drift. Deltagere i 10-mandsprojekter etableret før den 14. december 2016 bør derfor nøje overveje, om en fremtidig investering i virksomheden ved eksempelvis erhvervelse af nye aktiver eller anden virksomhed mv. kan risikere at medføre, at hele indkomsten fra virksomheden vil være kildeartsbegrænset fra og med det indkomstår, hvori investeringen foretages. Den præcise afgrænsning af, hvornår nye investeringer er nødvendige, er kun sporadisk behandlet i lovforslaget, så supplerende lovbemærkninger eller praksis bliver afgørende fortolkningsbidrag.

Hvad vil ske i fremtiden?

Det er vigtigt at pointere, at der fortsat kun er tale om et lovforslag, hvorfor der stadig kan komme ændringer under lovbehandlingen, men personlige investorer skal være opmærksomme på, at de nye regler kan blive gældende for fremtidige investeringer.

Om julehandlen hos anpartsudbyderne således går i stå med dette lovforslag, vil kun tiden vise.

Kontakt

Jørgen Rønning Pedersen
Partner, PwC
Tlf: +45 8932 5577
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube