Når digitaliseringen rammer bestyrelseslokalet

PwC’s globale undersøgelse om ”Industry 4.0” viser, at virksomhederne på globalt plan vil investere ca. 907 mia. US-dollars i digitalisering pr. år frem til år 2020, og at manglen på it-specialister og datasikkerhed er én af de største udfordringer. Men hvilken rolle har bestyrelsen i forhold til denne udfordring? Hvor skal der fx sættes ind for at sikre de rette kompetencer? Og endelig: Er bestyrelsen i det hele taget klar til disse udfordringer?

PwC’s undersøgelse ”Industry 4.0: Building the Digital Enterprise”, hvor 2.100 virksomheder fra hele verden har deltaget, slår fast, at virksomhederne nu tager det store spring inden for digitalisering. Det medfører øgede investeringer, og over halvdelen af virksomhederne forventer at opnå en forrentning af den investerede kapital allerede inden for to år.

Strategiske investeringer bør fremlægges på bestyrelsesmøderne – og det stiller krav til bestyrelsen om at have det fornødne grundlag for at træffe beslutningerne omkring de digitale tiltag i virksomhederne.

Digitalisering driver også andre forretningsmodeller, som kan være komplementerende eller i direkte konkurrence til virksomhedens nuværende forretningsmodel. Bestyrelsen må derfor også være klar til disse strategiske drøftelser på et tidligt stadie, da beslutningerne kan få stor betydning for den fremtidige indtjening.

Dataanalyse er en drivende faktor for beslutningsprocesser

Over 80 pct. af de adspurgte virksomheder forventer, at dataanalyse vil have en væsentlig indflydelse på deres beslutningsprocesser om fem år. De danske virksomheder stiller sig relativt kritiske over for deres nuværende kompetenceniveau inden for dataanalyse. 46 pct. af de danske virksomheder svarer, at niveauet er ringe. Til gengæld planlægger hele 72 pct. at øge kompetenceniveauet som en del af deres strategi.

Bestyrelsen bør i den forbindelse stille krav til virksomhedens ledelse om at dataanalyse indgår i virksomhedens strategi, så flere beslutninger bliver datadrevne, men også så det sikres, at eventuelle ændringer i virksomhedens forretning opdages tidligere, så der kan reageres hurtigere.

Samtidig har bestyrelsen også ansvaret for, at virksomheden til stadighed har de rette ledelsesmæssige kompetencer. Fx vælger nogle virksomheder at udnævne eller ansætte en Chief Digital Officer (CDO), som skal have fokus på digitaliseringsstrategien og -initiativerne. Men én person er sjældent nok, så hvordan sikrer bestyrelsen, at virksomheden har de rette digitale kompetencer?

Her må bestyrelsen i samarbejde med ledelsen vurdere, om virksomheden internt har de relevante kompetencer, som dækker både den kommercielle og tekniske vinkel, eller om der eksternt skal søges efter den rette kandidat.

Datasikkerhed er en stor udfordring – også i bestyrelseslokalet

Undersøgelsen peger på endnu en forudsætning for vellykket digitalisering, nemlig datasikkerhed. Både globalt og i Danmark topper datasikkerhed listen over virksomhedernes bekymringer.

Digitaliseringen påvirker værdikæden horisontalt og vertikalt. Det betyder på den ene side bedre tilrettelæggelse af interne processer for indkøb, salg, logistik og produktudvikling, og på den anden side bedre opbygning af netværk med leverandører og andre samarbejdspartnere i værdikæden.

Datasikkerhed bør også være et bestyrelsestema, da virksomhedernes grundlæggende processer og forretningsmodeller er meget afhængige af sikker og tilgængelig teknologi. Lovgivningen bliver ligeledes løbende strammet, så det kan have en økonomisk konsekvens, hvis dette ikke er håndteret på en fornuftig måde. Persondataforordningen er et godt eksempel, og nogle brancher oplever også detailreguleringer inden for deres felt.

Top 10 fokusområder, som bestyrelsen bør forholde sig til i forhold til digitalisering

  1. Er der en beskrevet digital strategi, som er indarbejdet i forretningsstrategien, eller er den stadig et ”stand-alone”- projekt?
  2. Er der nødvendige digitale kompetencer til stede hos bestyrelsen og i virksomhedens ledelse?
  3. Er det tydeligt, hvem der driver den digitale agenda, og har de tid og råderum?
  4. Får bestyrelsen løbende opdateringer på de digitale initiativer (også dem, som lukkes ned)?
  5. Har der været en drøftelse af både trusler og muligheder ved en øget digitalisering i virksomheden?
  6. Har der været en drøftelse af, hvordan digitalisering kan få indfl ydelse på den fremtidige forretningsmodel?
  7. Add-on eller erstatning for nuværende områder?
  8. Er det tydeliggjort, hvad data analyser kan bidrage med i virksomheden? Er der løbende en KPI-rapportering på itsikkerheden baseret på bestyrelsens/ ledelsens løbende risikovurdering?
  9. Er der skabt det rette ”innovations miljø” for digitalisering i virksomheden?
  10. Skal bestyrelsen aktivt deltage i digitaliseringsdrøftelserne?

Strategy That Works

Bogen “Strategy That Works” ser på, hvordan de bedste virksomheder sikrer en succesfuld overgang fra strategi til eksekvering.

Om undersøgelsen

PwC står bag undersøgelsen “Industry 4.0: Building the Digital Enterprise”, som der refereres til i artiklen. I alt har 2.100 virksomheder fra ni industrisektorer i 26 lande, herunder Danmark, deltaget i undersøgelsen.

Digitale kompetencer skal sikre fremtiden

Digitale kompetencer er nødvendige for at sikre fremtiden. Det kræver tid og et stærkt fokus at udvikle disse kompetencer, og det er vigtigt at tage ét skridt ad gangen. Men der skal handles hurtigt for ikke at tabe terræn i forhold til konkurrenterne. Følgende seks trin har været afgørende for de succesrige virksomheder, vi har undersøgt.

Kortlæg en Industry 4.0-strategi

Lav en vurdering af virksomhedens nuværende digitale modenhed, målt i forhold til hvor virksomheden bør befinde sig. Udstik klare mål for, hvordan afstanden udlignes. Prioritér de tiltag, der vil bidrage med mest værdi til virksomheden, og sørg for, at disse er på linje med virksomhedens overordnede strategi. Sørg for, at hele topledelsen i virksomheden engagerer sig i dette, og sørg for, at engagementet er synligt for alle de medarbejdere i organisationen, der skal træffe beslutninger ud fra det, som de mener, ledelsen vil have og forventer.

Start med pilotprojekter

Brug projekterne som en effektiv afprøvning af konceptet og konceptets værdi for virksomheden. Ikke alle projekter vil være en succes, men de vil alle hjælpe med til at afdække den fremgangsmåde, der virker for virksomheden. Tidlig succes vil vinde organisationens accept og sikre finansieringen af en større udrulning. Definér relativt smalle rammer for de første pilotprojekter, men inkorporér end-to-end-konceptet fra Industry 4.0 – fra materialer til levering til kunden (og ydelser efter salget). Smalle rammer skal i denne sammenhæng defineres som et begrænset scope, så der kan opnås et hurtigt resultat. Sørg for en pragmatisk udformning, så der kompenseres for standarder eller infrastrukturer, der endnu ikke findes. Indgå samarbejde med digitale ledere uden for virksomheden og samarbejd med nystartede virksomheder, universiteter eller brancheorganisationer for at sætte fart på virksomhedens nytænkning. Dette kan være med til at skabe en innovationskultur i virksomheden.

Definér de kompetencer, virksomheden har brug for

Byg videre på de erfaringer, som virksomheden har gjort sig i forbindelse med pilotprojekterne, kortlæg præcist de kompetencer, der er nødvendige for at nå målet, og læg en overordnet plan. Anskaf teknologiske ressourcer, fx en dynamisk og meget funktionel it-arkitektur med veltilrettelagte brugerflader, der kan drive forretningsprocesserne fremad. Det er også nødvendigt med strategier til at rekruttere og udvikle de rigtige medarbejdere samt tiltrække de rigtige samarbejdspartnere. Virksomhedens succes med hensyn til Industry 4.0 afhænger af de færdigheder og den viden, som den er i stand til at sætte ind.

Virtuositet inden for dataanalyse

Succes med hensyn til Industry 4.0 afhænger af virksomhedens evne til at udnytte data og analyser på en kreativ og effektiv måde. Skab analytiske kompetencer på tværs af funktioner, der er tæt knyttet til strategiske prioriteter, hvor man kan trække på internt personale og ekstern ekspertise. Begynd at udvikle metoder til at kombinere data fra forskellige dele af virksomheden – fx virksomhedens kvalitets-, logistik- og tekniske funktioner (der måske tidligere har haft separate og uforenelige kontrolsystemer), og anvend disse på så mange områder som muligt – især dem, der adskiller virksomheden fra andre eller tiltrækker kunder. Få værdi ud af data ved hjælp af intelligent systemplanlægning under anvendelse af realtidsanalyser, så produkterne tilpasses til kunderne, og processerne kontinuerligt forbedres. Tænk stort, men start i det små med en effektiv afprøvning af projekterne.

Bliv en digital virksomhed

Det kan medføre store forandringer i virksomhedens procedurer og holdninger at realisere det fulde potentiale med hensyn til Industry 4.0. Tonen skal slås an fra toppen, og topledelsen og interessenterne skal udvise klart lederskab og engagement og have klare visioner. Den digitale kultur skal opdyrkes som led i en innovationskultur, og alle medarbejdere skal tænke og agere som ”digitale indfødte”, der er parate til at eksperimentere, lære nye måder at fungere på og indrette hverdagens processer efter de nye forhold. Husk, forandringsprocessen stopper ikke, når først Industry 4.0 er implementeret. Virksomheden vil få brug for at genopfinde sine kompetencer løbende i et hurtigere tempo end før for at bevare sin førerposition.

Økosystemperspektiv

Det gælder om at udvikle komplette produkt- og serviceløsninger til virksomhedens kunder, og hvis virksomheden ikke er i stand til at levere en samlet løsning alene, kan man samarbejde med andre. Det kan være svært at dele viden med andre virksomheder, og virksomheden kan eventuelt foretrække opkøb frem for samarbejde. Men det er vigtigt at bygge bro over virksomhedens egne begrænsninger – eventuelt med tekniske standarder – så virksomheden kan nyde godt af at være en del af en platform, som den ikke kontrollerer fuldt ud. De største resultater opnår man, når en virksomhed aktivt forstår kundernes adfærd og er i stand til at finde sin særlige plads i et komplekst økosystem med samarbejdspartnere, leverandører og kunder.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017

Med “Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017” ønsker vi at inspirere dig og din bestyrelse ved at stille skarpt på netop de emner, som kommer til at ligge højest på bestyrelsens agenda i 2017. Publikationen, der i år er digital, fungerer også som et solidt fagligt opslagsværk og indeholder en række konkrete og praktiske værktøjer, du kan bruge i dit daglige bestyrelsesarbejde. Værktøjerne tager udgangspunkt i henholdsvis bestyrelsens agenda, vederlagsudvalgets agenda, nomineringsudvalgets agenda og revisionsudvalgets agenda.

Download Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017

Kontakt

Jesper Vedsø
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 9144
Email
Esben Toft
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3450
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube