Oplysninger om ledelsesvederlag – hvad skal oplyses i årsregnskabet?

Årsregnskabsloven stiller udførlige krav til erhvervsdrivende fondes oplysninger i årsrapporten om vederlag til fondens ledelse. Disse krav går videre end de tilsvarende regler for selskaber, bl.a. fordi kravene om oplysning om ledelsesvederlag gælder for alle fonde uanset størrelse, mens kravene til selskaber alene gælder, hvis selskaberne er mellemstore eller store.

I praksis har vi oplevet, at kravene til ledelsesvederlag ikke altid iagttages, som de skal. Det skyldes, at reglerne er komplekse.

Kravene til oplysninger om ledelsesvederlag afhænger af følgende forhold:

  1. Når fonden ikke har dattervirksomheder, skal fonden alene rapportere i fondens eget årsregnskab om vederlaget til fondens bestyrelse og direktion.
  2. Når fonden har dattervirksomheder, skal fonden også oplyses om det vederlag, som afregnes fra dattervirksomhederne til fondens medlemmer af bestyrelse og direktion – men præsentationen heraf afhænger af, om fonden selv udarbejder koncernregnskab, eller om det er et underliggende datterselskab, som udarbejder koncernregnskab.

Ud over de oplysningskrav, som følger af årsregnskabsloven, er der i reglerne om god fondsledelse også indsat yderligere oplysningsregler.

1. Hvad skal oplyses, når fonden ikke har dattervirksomheder?

Uanset regnskabsklasse skal fonden altid oplyse:

  1. Bestyrelsens vederlag og
  2. direktionens vederlag.

Der er efter loven ikke pligt til at afsløre ledelsesvederlaget til enkeltpersoner – og har fonden alene en bestyrelse og én direktør, kan vederlagene for fondsbestyrelsen og direktionen præsenteres samlet. Hvis bestyrelsen ikke modtager vederlag, må dette anføres – og i en sådan situation vil vederlaget til den ene direktør helt kunne undlades oplyst.

God fondsledelse anbefaler imidlertid, at ledelsesvederlaget oplyses på personniveau.

Det skal bemærkes, at årsregnskabslovens regler om ledelsesvederlag – som beskrevet tidligere – alene finder anvendelse i de situationer, hvor en person er registreret som direktør eller bestyrelsesmedlem i Erhvervsstyrelsens register. I de tilfælde, hvor man beklæder en stilling som ikke-registreret direktør, finder kravene til oplysninger om ledelsesvederlag ikke anvendelse.

2. Hvad skal oplyses, når fonden har dattervirksomheder?

Når fonden har dattervirksomheder, øges oplysningskravene til ledelsesvederlagene.

2.1. Fonden udarbejder selv et koncernregnskab

Udarbejder fonden selv koncernregnskab, skal ledelsesvederlag oplyses i fondsregnskabet, jf. ovenfor, og også i koncernregnskabet.

I koncernregnskabet skal ledelsesvederlaget omfatte det konsoliderede ledelsesvederlag. Det omfatter det ledelsesvederlag, der er givet til fondsbestyrelsens og –direktionens medlemmer, i såvel fonden som i dattervirksomhederne til fonden. Er direktøren i fonden således også registreret som bestyrelsesmedlem eller direktør i en dattervirksomhed, inkluderes dette vederlag i det konsoliderede ledelsesvederlag. Er den pågældende person imidlertid blot ansat i underliggende dattervirksomheder uden at være medlem af direktionen, medtages dette lønvederlag ikke som en del af ledelsesvederlaget. Dette lønvederlag skal imidlertid indgå som en oplysning om transaktioner med nærtstående parter i koncernregnskabet.

2.2. Fonden har overladt koncernregnskabsudarbejdelsen til en underliggende dattervirksomhed

Efter årsregnskabslovens § 111 kan en fond i visse tilfælde undlade at udarbejde koncernregnskab, hvis dette i stedet udarbejdes af en underliggende dattervirksomhed.

Er det tilfældet, skal fonden fortsat give oplysning om ledelsesvederlag i fondsregnskabet vedrørende vederlag fra selve fonden, som beskrevet i ovenstående. Herudover skal fonden oplyse om det yderligere vederlag, som de pågældende medlemmer af ledelsen i fonden har modtaget fra underliggende dattervirksomheder.

Der er tale om to beløb – beløbet for at beklæde ledelsesfunktionen i fonden hhv. beløbet for at beklæde ledelsesfunktioner i underliggende dattervirksomheder. Sidstnævnte svarer til det beløb, der er beskrevet i afsnit 2.1, dog således at vederlaget fra fonden selv ikke indgår i beløbet. Forskellene mellem de forskellige beløb er følgende:

  • Oplysning om ledelsesvederlag i fonden – afsnit 2.1.
  • Oplysning om ledelsesvederlag i koncernregnskabet, hvis fonden selv udarbejder koncernregnskab – krav om oplysninger i fondsregnskabet (afsnit 2.1) og i koncernregnskabet på konsolideret niveau.
  • Oplysning i fondsregnskabet, hvis koncernregnskabet laves af en underliggende dattervirksomhed – krav om oplysninger i fondsregnskabet (afsnit 2.1) og oplysning om yderligere vederlag, som fondsbestyrelsen og –direktionen modtager for at varetage ledelseshverv i de underliggende dattervirksomheder.

Overblik over oplysninger om ledelsesvederlag i årsregnskabsloven

De nævnte krav om oplysninger om ledelsesvederlag kan illustreres i det følgende skema. Det skal bemærkes, at udover årsregnskabslovens krav er der også anbefalinger i god fondsledelse:

Fondshåndbogen 2017

Fondshåndbogen 2017 stiller skarpt på fondsret, regnskab, skat og moms. Ud over en beskrivelse af reglerne indeholder bogen eksempler og opstillinger, der illustrerer brugen af reglerne. Der er også tilføjet beskrivelser af eksisterende praksis.

Bogen er målrettet de, som arbejder med erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Download Fondshåndbogen

Kontakt

Henrik Steffensen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3214
Email
Martin Kristensen
Senior Manager, PwC
Tlf: +45 3945 3683
Email
Ebbe Hørling Nielsen
Director, PwC
Tlf: +45 3945 3073
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube