Hvorfor skal selskaber betale frivillig acontoskat?

Den 21. november 2016 er fristen for rettidig betaling af frivillig acontoskat for selskaber for indkomståret 2016, hvis der ikke skal betales et rentetillæg. Desuden er der mulighed for en frivillig indbetaling senest den 1. februar 2017 mod at betale et rentetillæg. Læs mere om, hvornår en frivillig indbetaling af acontoskat kan betale sig for din virksomhed.

Hvornår får din virksomhed en restskat?

En restskat opstår typisk, når selskabet har haft en stigende eller en nogenlunde uændret skattepligtig indkomst i de senere år. Det skyldes, at de ordinære acontoskatter beregnes som 50 % af gennemsnittet af de seneste 3 års indkomstskatter. Acontoskatten for 2016 er beregnet på baggrund af selskabsskatten i 2012, 2013 og 2014. Et selskab vil selv med en uændret indkomst få en restskat og skal dermed betale et procenttillæg af den skyldige restskat, hvis der ikke foretages en frivillig indbetaling af acontoskat. Betaler selskabet for meget skat, får det forventet en skattefri godtgørelse.

Nye regler for restskattetillæg og rente på overskydende skat

Den 26. august 2015 blev der vedtaget nye regler for beregning af restskattetillæg og renten på overskydende skat. Ændringerne skyldes, at når renterne aktuelt er faldet, skal det modvirkes, at virksomhederne får incitament til at placere større overskydende likviditet hos SKAT og dermed opnå en bedre forrentning end hos fx pengeinstitutterne. Muligheden for at betale frivillig acontoskat den 20. marts og 20. november i indkomståret bibeholdes som hidtil, men herudover får virksomhederne mulighed for at indbetale frivilligt senest den 1. februar efter indkomståret, fx for indkomståret 2016 senest den 1. februar 2017. Der skal dog betales et rentetillæg, som beregnes ud fra restskatteprocenten i perioden 21. november 2016 til 1. februar 2017.

Restskatteprocenten samt godtgørelsesprocenten for 2016 kendes ikke på nuværende tidspunkt, men forventes offentliggjort senest den 15. december 2016. I 2015 udgjorde rentetillægget 0,1 % på den frivillige indbetaling den 20. marts og dekorten på 0 % den 20. november 2015. Fra den 20. november 2015 – 1. februar 2016 udgjorde rentetillægget til restskatten 0,7 %. I 2015 var der særlige overgangsordninger, da lovændringerne blev indført i løbet af året.

Da restskatteprocenterne for 2016 ikke kendes på nuværende tidspunkt, foretages beregningerne efterfølgende på baggrund af rentesatserne for 2015, jf. oversigtsskemaet.

Skal der foretages frivillig indbetaling?

Om der skal foretages en frivillig indbetaling af acontoskat afhænger af, om den rente, der spares ved en frivillig indbetaling, er større end den rente, der ”mistes” ved en frivillig indbetaling.

Forventer selskabet eller de sambeskattede selskaber under ét en restskat, vil det ofte være en god ide at foretage en frivillig indbetaling, hvis lånerenten eller investeringsrenten er mindre end den rente, der skal betales til SKAT, jf. oversigtsskemaet.

Oversigt over forventede procentsatser:
2016
Restskatteprocent 3,6 %
Rentegodtgørelse på overskydende skat 0,1 %
Dekort ved frivillig indbetaling senest den 21. november 2016 0,0 %
  • Får din virksomhed en restskat, som ikke indbetales frivilligt, opkræves restskatten med et forventet rentetillæg på 3,6 % i november 2017.
  • Indbetaler din virksomhed frivilligt restskatten i november 2016, modregnes der forventet ingen dekort i det indbetalte beløb.
  • Får selskabet overskydende skat, giver SKAT forventet en rentegodtgørelse på 0,1 % af beløbet i november 2017.

Tilbagebetaling af den overskydende skat inklusive procentgodtgørelse sker i videst muligt omfang ved at modregne beløbet i den ordinære acontoskat for 2017 den 20. november 2017. Et eventuelt overskydende beløb udbetales. Hverken rentegodtgørelse eller dekort indgår i den skattepligtige indkomst.

Oversigt over rentesatser ved frivillig indbetaling af restskat og overskydende skat*
Betalingstidspunkt Rente p.a. før skat Rente p.a. efter skat
Frivillig indbetaling af restskat 21. november 2016 4,6 % 3,6 %
Frivillig indbetaling af restskat 1. februar 2017 4,6 % 3,6 %
Overskydende skat ved frivillig indbetaling 21. november 2016 0,13 % 0,1 %

*) Baseret på rentesatserne for 2015 er der i oversigten beregnet renten p.a. ved en frivillig indbetaling af acontoskat før skat og efter skat.

Forventer selskabet at få en restskat for 2016, og foretages der en frivillig indbetaling af restskat i november 2016, slipper selskabet for at betale et rentetillæg på 3,6 % p.a. efter skat. Før skat bliver det til en rente på 4,6 % p.a.

Hvis selskabet har en overskudslikviditet, som giver under 4,6 % p.a. i rente før skat, eller er selskabets finansieringsomkostninger under 4,6 % p.a., er det en fordel at foretage en frivillig indbetaling. Pengene er dog bundet i 12 måneder hos SKAT, hvis indbetaling sker senest den 21. november 2016 og i ca. 9½ måned, hvis indbetaling sker senest den 1. februar 2017.

Hvis selskabet har betalt for meget i skat, opnås der kun en rentegodtgørelse før skat på forventet 0,1 % p.a., så det kan derfor normalt ikke anbefales at indbetale et større beløb end den beregnede restskat.

Nedsættelse af ordinær acontoskat skal ske inden 21. november 2016

Hvis den ordinære acontoskat overstiger, hvad selskabet eller de sambeskattede selskaber tilsammen forventer at skulle betale i skat i 2016, kan selskabet inden den 21. november 2016 anmode om, at 2. rate af ordinær acontoskat for november 2016 nedsættes. Dette sker via TastSelv Erhverv.

SKAT kan efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation for nedsættelsen.

Hvis selskabet beder om at få frivillig acontoskat tilbage før tid

Hvis selskabet beder om at få tilbagebetalt frivillig indbetalt acontoskat inden årsopgørelsen, beregner SKAT en negativ rente af den frivillige acontoskat, når indskudsbevisrenten i Danmarks Nationalbank er lavere end -0,2 %. Det er tilfældet for tiden (indskudsbevisrenten har siden den 8. januar 2016 været negativ på -0,65 %).

Koncernforbundne danske selskaber mv.

Sambeskattede danske selskaber og filialer, samt ejendomme beliggende i Danmark, skal opgøre den samlede skat for koncernen hos administrationsselskabet, som både forestår indbetaling af ordinær acontoskat og den frivillige acontoskat. Det skyldes reglerne for tvungen national dansk sambeskatning. I god tid – og inden den 21. november 2016 – anbefales det at foretage en beregning af sambeskatningsindkomsten.

Kontakt

Søren Bech
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3343
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube