Beskatning af løn og udbytte

Der er løbende sket mindre justeringer af skattesatser, men hvad betales egentlig i skat af løn og udbytte i 2016? Og er det mest hensigtsmæssigt at udbetale løn eller udbytte fra et selskab? Regeringen planlægger en ændring af skattesatser på grund af ophævelse af PSO-afgiften, og måske vil efterårets skattereform ændre topskat og andre skatter allerede for 2017.

Beskatning af løn

Ved udbetaling af løn skal der tilbageholdes 8 % i arbejdsmarkedsbidrag, og denne skat skal altid betales af alle – fra avisdrengen til den administrerende direktør.

Alle øvrige skatter af lønindkomsten afhænger imidlertid af lønnens størrelse, da der findes personfradrag, beskæftigelsesfradrag, bundskat, sundhedsbidrag, kommuneskat, topskat, skatteloft og eventuel kirkeskat.

Kommuneskatten varierer fra kommune til kommune, og den laveste kommuneskat i 2016 findes i Rudersdal med 22,5 %, mens Langeland topper med 27,8 %. Den gennemsnitlige kommunale skattesats udgør 24,9 %. Hvis den kommunale skattesats i øvrigt overstiger 24,9 % træder skatteloftet i kraft, så topskatten på 15 % reduceres med forskellen.

Marginalskatten (inkl. kirkeskat) af lønindkomst i gennemsnitskommunen kan opsummeres således:
… under 47.800 8,0 %
47.800-52.600 16,5 %
52.600 – 337.300 40,5 %
337.300 – 507.900 42,8 %
507.900 og derover 56,6 %

Med en månedsløn udover DKK 4.400 betales en marginalskat på mere end 40 %, og med en månedsløn på DKK 42.400 skal der betales topskat, dvs. en marginalskat på 56,6 %. Er der foretaget indbetalinger til livrente og ratepensioner (op til DKK 52.400) kan disse fuldt ud fratrækkes. Er der indbetalt maksimalt til ratepension og ingen livrente, vil topskatten indtræde med en månedsløn på DKK 47.100.

Hovedreglen om, at den ene ægtefælles ikkeudnyttede bundfradrag kan overføres til den anden ægtefælle, gælder ikke med topskattegrænsen, så fordelingen af familiens indtjening har betydning for den samlede skat.

En række sociale ydelser vedrørende hjemmeboende børn er også afhængige af indkomstforholdene – fx børnechecken, hvorfor den reelle marginalskat kan være højere.

Beskatning af udbytte

Udbytte, fortjeneste ved salg af aktier, samt tab på unoterede aktier, beskattes samlet som aktieindkomst. Aktieindkomst op til DKK 50.600 beskattes med 27 %. Aktieindkomst over DKK 50.600 beskattes med 42 %. Er aktieindkomsten negativ, anvendes samme satser og grænser, når skattebesparelsen skal opgøres.

For samboende ægtefæller er bundgrænsen det dobbelte, dvs. at et ægtepar kan have en samlet aktieindkomst til 27 % skat på DKK 101.200.

Indkomst i et selskab beskattes med selskabsskat, hvorefter indkomsten efter selskabsskat kan udloddes. Den samlede skat af indkomst i selskabet kan herefter opgøres til:

27 % 42 %
Indkomst før selskabsskat 100,0 100,0
Selskabsskat, 22 % -22,2 -22,0
Indkomst til udlodning 78,0 78,0
Skat af udbytte -21,1 -32,8
Provenu 56,9 45,2
Skat i alt 43,1 54,8

Løn eller udbytte

Når man driver virksomhed i sit eget selskab, vil den laveste beskatning opnås ved at tage løn op til topskattegrænsen og derefter maksimalt udbytte med 27 % skat. Beskatning af udbytte med 42 % er lidt lavere end løn med topskat, hvorfor yderligere udtræk fra eget selskab normalt vil være mest hensigtsmæssigt som udbytte. For personer bosiddende i kommuner med meget lav kommuneskat kan det dog være mere fordelagtigt at foretage udtræk i form af løn.

På trods af at udtræk fra eget selskab mest fordelagtigt sker på den beskrevne måde, skal lønnen dog fastsættes efter markedsmæssige principper, og der kan derfor fx ikke tages højere løn, end arbejdsindsatsen berettiger.

De fremtidige justeringer af skattesatser

Regeringen har forhandlet om en forøgelse af bundskatten til afløsning af PSO-afgiften, og herudover indgår en sænkning af topskattegrænsen i regeringsgrundlaget. Nogle partier ønsker en lavere skat for de laveste indkomster, og andre taler om flad skat.

Resultatet af efterårets forhandlinger bliver sandsynligvis en ændring af de gældende skattesatser, og PwC anbefaler derfor, at din virksomhed sikrer, at marginalskatten af løn og udbytte i den forbindelse ensrettes, så det ikke har skattemæssig betydning, om der tages løn eller udbytte i egne selskaber.

Kontakt

Søren Bech
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3343
Email
Jørgen Rønning Pedersen
Partner, PwC
Tlf: +45 8932 5577
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube