Alle tjener på pensionssystemet i Danmark

Landets største arbejdsmarkedspensionsselskab, PensionDanmark, var det første herhjemme til at investere i alternative områder som infrastruktur. For en langsigtet investor giver det mulighed for – på én og samme tid — at ’do good’ og ’do well’, som adm. direktør Torben Möger Pedersen siger.

Når finanspolitikken i Danmark er bæredygtig på den lange bane, skal årsagen ikke mindst findes i pensionssystemet, og især udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner. Næste skridt i udviklingen på dette område kan meget vel blive et velfærdssamfund i version 3.0.

Fra toppen af PensionDanmarks domicil på Langelinie er adm. direktør Torben Möger Pedersen ikke i tvivl om de lyse udsigter i horisonten. Arbejdsmarkedspensionsordningerne har vist vejen og danner nu model for, hvordan det danske velfærdssamfund kan bevares i en tid, hvor presset på de offentlige udgifter stiger. Kombinationen af offentlige pensioner og private, opsparingsbaserede ordninger ovenpå har vist sig særdeles levedygtig. Og den model kan ligeledes anvendes på mange andre områder såsom uddannelse og sundhed.

”Vi er nødt til at tænke i alternative baner, fordi der er grænser for, hvor omfattende velfærdsydelser, der kan finansieres via skatterne, samtidig med at befolkningen efterspørger stadig flere ydelser. Gabet herimellem vokser i disse år. Og løsningen kan være også at bruge modellen fra pensionsområdet på andre områder,” siger Torben Möger Pedersen.

Et centralt element i velfærdssamfundet version 3.0 kan således blive kollektivt aftalte velfærdsordninger til supplement af de offentlige basisydelser. Præcis sådan som det er kendt fra pensionsområdet, hvor folkepensionen suppleres af egenfinansierede, opsparingsbaserede arbejdsmarkedspensioner.

Væk med samspilsproblemerne

Det samfundsøkonomisk bæredygtige i pensionssystemet er, at der er en høj grad af privat opsparing via arbejdsmarkedspensionsordningerne. Man får fradragsret for indbetalingerne, der til gengæld beskattes, når pengene udbetales. Det betyder, at de kommende generationer i højere grad vil bidrage til at finansiere deres egen tilbagetrækning.

”Det er en unik model, som rummer en stringent proces, fordi der er stor opbakning til modellen på begge sider, samtidig med at man kan bygge den støt og roligt op over tid og dermed gøre den forenelig med konkurrenceevnen,” påpeger direktøren.

Men den bæredygtige struktur i det danske pensionssystem rummer også en stor og aktuel udfordring, ifølge Torben Möger Pedersen:

”Vi har fået nogle alvorlige samspilsproblemer, fordi de offentlige pensionsregler løbende er blevet ændret, så en række offentlige ydelser nu i højere grad bliver nedsat, hvis du har supplerende pensionsindtægt af en vis størrelse. Dermed har vi for store grupper mistet en del af incitamentet til at spare op til egen pension. Og det bliver et problem, hvis ikke der sker ændringer meget snart.”

Med dette på plads, er buddet fra PensionDanmarks topchef, at vi i de kommende år vil opleve, at en række af de velfærdsydelser, som befolkningen efterspørger, vil blive leveret af private aktører.

Og han mener, at systemet med overenskomstbaserede ordninger har vist sig som en foregangsmodel, som indeholder en høj grad af solidaritet og ligger fint i forlængelse af den skandinaviske måde at tænke velfærd på.

Som eksempel nævner han det forebyggelsesprogram, som alle medlemmer af PensionDanmark i dag er omfattet af og som giver dem mulighed for at få gratis forebyggende behandlinger på 120 lokale sundhedscentre, der drives af pensionsselskabet sammen med Falck Healthcare.

Ved på denne måde at supplere det offentlige sundhedstilbud med en mere håndholdt indsats, som Torben Möger Pedersen kalder det, tjener alle på systemet – både den enkelte, virksomhederne, pensionsselskabet og samfundet.

En bæredygtig model

  • Et velfærdssamfund i version 3.0.
  • Pensionssystemet som foregangsmodel.
  • Investeringer i stabile alternativer.

Vi er nødt til at tænke i alternative baner, fordi der er grænser for, hvor omfattende velfærdsydelser, der kan finansieres via skatterne, samtidig med at befolkningen efterspørger stadig flere ydelser.

Torben Möger Pedersen, adm. direktør, PensionDanmark

Fakta: PensionDanmark

  • Administrerer overenskomstaftalte pensionsordninger, sundhedsordninger og uddannelsesfonde.
  • 684.000 medlemmer i 23.000 virksomheder.
  • Ejet af fagforbund og arbejdsgiverforeninger.
  • Etableret i 1992.
  • De årlige indbetalinger er på godt 12 mia. kr., og formuen har passeret 183 mia. kr.
  • Målt på medlemmer og præmier er PensionDanmark det største af arbejdsmarkedspensionsselskaberne. Målt på præmier er PensionDanmark det tredjestørste selskab i hele pensionsbranchen.

Fremtidens pensionssektor

Med et dansk pensionssystem, der danner model for mange lignende bestræbelser i andre lande, ser PensionDanmark-direktøren på lidt længere sigt en pensionssektor herhjemme, der nok ligner den, vi har i dag – med pensionsselskaber, der håndterer enten overenskomstbaserede eller andre private ordninger – men hvor der er afgørende forskelle på især tre områder:

1. endnu flere selskaber vil have bevæget sig væk fra garantiprodukter og over til ordninger, hvor markedsafkastet bestemmer forrentningen, og hvor investeringsrisikoen dermed bæres af kunden.
2. mere og dybere rådgivning samt større fokus på individualiserede pensionspakker, der passer til den enkelte kundes behov.
3. voldsom udvidet brug af digitalisering, fx i forhold til kundekommunikation og med fokus på omkostningsreduktion.

International anerkendelse

PensionDanmark er i dag ikke alene landets største selskab for arbejdsmarkedspensioner. Det er samtidig det første, som valgte at satse massivt på investeringer i såkaldt stabile alternativer som energirelateret infrastruktur. De nye veje blev trådt første gang i 2010, hvor selskabet foretog sin første investering i en vindmøllepark med DONG som partner. Alternative investeringer fylder nu i alt 20 pct. af den enkelte kundes opsparing – med 10 pct. i infrastruktur og 10 pct. i ejendomme.

Når det gælder alternative investeringer som ejendomme og infrastruktur, har PensionDanmark som ansvarlig investor desuden stort fokus på bæredygtighed. Således certificeres alle selskabets byggerier efter de højeste bæredygtighedsstandarder. Og på infrastrukturområdet har man investeret i mere end 2.500 MW grøn energikapacitet i vindmølleparker og biomassekraftværker.

Denne investeringsstrategi giver ofte anledning til spørgsmål om, hvorvidt den skyldes, at man i selskabet har en grøn dagsorden. Hertil lyder svaret med Torben Möger Pedersens ord:

”Vores primære fokus er at sikre gode risikojusterede afkast til vores kunder. Og for at opnå det i en lavrenteverden, skal vi gå nye veje. Disse fører så til, at vi på den måde samtidig kan levere vores bidrag til at løse nogle af de store globale udfordringer inden for eksempelvis klimadagsordenen. Derfor anerkender vi ikke modsætningen mellem at ’do good’ og ’do well’. Vi mener, at det både er muligt og helt korrekt at tilstræbe at levere gode afkast og samtidig levere en anden bundlinje dér, hvor det ikke konflikter med afkasthensynet.”

Den lave rente vil i lang tid fremover udgøre en stor udfordring for alle, som håndterer langsigtet opsparing. For Torben Möger Pedersen er udfordringer dog lig med muligheder. Derfor er svaret på den lave rente at identificere nye investeringsmuligheder inden for ejendomme, infrastruktur og energi, hvor potentialet er stort.

Herudover er PensionDanmark ved at bygge et program op med lån til virksomheder på områder, hvor risikoen er begrænset. Og det vil der blive mere af i takt med den nye arbejdsdeling mellem banker og pensionsselskaber, som pensionsdirektøren ser aftegne sig.

”Bankerne vil fortsat spille en rolle med hensyn til kortsigtet projektfinansiering, men vi er bedre langsigtede ejere af lange kreditter end bankerne,” som han siger.

Endnu et område, som Torben Möger Pedersen ser udvikle sig kraftigt de kommende år, er nye typer af offentlige-private partnerskaber (OPP) inden for byggeri og drift af byggerier.

”Vi kan se, at der generelt i Europa er et stort opbrud i opfattelsen af, hvordan offentlige og private partnere skal arbejde sammen. Det giver os helt nye spændende investeringsområder,” påpeger han.

For PensionDanmarks vedkommende er man allerede involveret i tre perspektivrige OPP-projekter: et nyt psykiatrisk hospital i Vejle, et nyt sygehusafsnit i Slagelse og en ny retsbygning i Svendborg. Desuden er selskabet involveret i flere sygehusbyggerier i London og i Stockholm.

På den måde bliver pensionssystemet en stadig større forudsætning for et økonomisk bæredygtigt Danmark på langt sigt. Og så meget desto større grund er der til at få løst samspilsproblemerne her og nu, slutter Torben Möger Pedersen.

Vi mener, at det både er muligt og helt korrekt at tilstræbe at levere gode afkast og samtidig levere en anden bundlinje dér, hvor det ikke konflikter med afkasthensynet.

Torben Möger Pedersen, adm. direktør, PensionDanmark

Kontakt

Erik Stener Jørgensen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3088
Email

Per Rolf Larssen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3487
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube